Home

Mandaatbesluit AS

Geldig vanaf 11 mei 2022
Geldig vanaf 11 mei 2022

Mandaatbesluit AS

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 11-05-2022]

Aanhef

De secretaris van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het Mandaatbesluit AR;

Verklaart in te stemmen met het Mandaatbesluit AR;

Besluit vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2. Geen ondermandaat, machtiging

1.

De algemeen secretaris staat niet toe dat geheel of gedeeltelijk ondermandaat wordt verleend van de in dit besluit gemandateerde bevoegdheden op grond van artikel 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2.

Voor toepassing van dit mandaatbesluit wordt onder mandaat ook begrepen het op grond van machtiging verrichten van feitelijke handelingen, alsmede het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen, voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie.

Artikel 3. Vervanging

Paragraaf 2. Mandaatverlening

Artikel 4. Besluiten Advocatenwet

Artikel 5. Besluiten Verordening en Regeling

Artikel 6. Besluiten overige wet- en regelgeving

Artikel 7. Vergoedingen

Artikel 8. Deelname onderwijs en examen

Artikel 9. Verkrijgen hoedanigheid advocaat bij de Hoge Raad

Artikel 10. Bezwaar en (administratief) beroep

Artikel 11. Gegevensverwerking tableau, geheimhoudernummers, authenticatiemiddel

Artikel 12. Ondertekening in mandaat

Paragraaf 2a. Overgangsbepalingen

Artikel 12a. Overgangsbepaling beroepsopleiding

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 13. Intrekking Mandaatbesluit AS 2015

Artikel 14. Inwerkingtreding

Artikel 15. Citeertitel