Home

Subsidieregeling zij-instroom PO G5

Geldig van 14 mei 2020 tot 19 mei 2020
Geldig van 14 mei 2020 tot 19 mei 2020

Subsidieregeling zij-instroom PO G5

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 19-05-2020]
[Regeling ingetrokken per 19-05-2025]

Aanhef

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS [Nog niet in werking]

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten [Nog niet in werking]

1.

De minister kan aan een aanvrager voor de schooljaren 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 en 2023–2024 subsidie verstrekken voor de uitvoering van een activiteitenplan voor zij-instroom in het primair onderwijs in de G5.

2.

Per gemeente is er één aanvrager.

3.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien sprake is van cofinanciering. De cofinanciering bedraagt ten minste één derde deel van de subsidiabele kosten, en dient in geld of in geld waardeerbaar te zijn.

4.

De activiteiten in het activiteitenplan richten zich op het verbeteren van het voortraject, de opleiding en begeleiding van zij-instromers op scholen in de G5.

5.

De activiteiten worden uitgevoerd in de vier schooljaren genoemd in het eerste lid en in de periode tussen de subsidieaanvraag en de aanvang van schooljaar 2020–2021.

6.

Het activiteitenplan wordt na vaststelling van de subsidie openbaar gemaakt met inachtneming van de voorschriften uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdeling [Nog niet in werking]

Artikel 5. De aanvraag [Nog niet in werking]

Artikel 6. Verantwoordelijkheden aanvrager [Nog niet in werking]

Artikel 7. Uitbetaling en vaststelling [Nog niet in werking]

Artikel 8. Tussenrapportage [Nog niet in werking]

Artikel 9. Monitor- en effectonderzoek [Nog niet in werking]

Artikel 10. Inwerkingtreding en geldingsduur [Nog niet in werking]

Artikel 11. Citeertitel [Nog niet in werking]