Home

Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers Libië

Geldig van 5 februari 2020 tot 1 juli 2020
Geldig van 5 februari 2020 tot 1 juli 2020

Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers Libië

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-07-2020]

Aanhef

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 43, eerste lid, en artikel 45, vierde lid, Vreemdelingenwet 2000;

  • Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit Libië en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29 van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • Dat als gevolg hiervan het besluitmoratorium voor asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit Libië eenmalig wordt verlengd;

  • Dat in deze situatie voor asielzoekers afkomstig uit Libië tevens het vertrekmoratorium wordt verlengd.

Besluit:

Artikel 1

Het besluitmoratorium alsmede het vertrekmoratorium worden verlengd voor de duur van zes maanden.

Artikel 2

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Libië, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.

Artikel 3

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze vreemdelingen voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder i, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 4

Artikel 5