Home

Regeling maatregelen toezichtsgebied vogelgriep Rees, Duitsland 2016

Geldig van 27 december 2016 tot 1 januari 2017
Geldig van 27 december 2016 tot 1 januari 2017

Regeling maatregelen toezichtsgebied vogelgriep Rees, Duitsland 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 27-12-2016 tot 01-01-2017]
[Regeling ingetrokken per 27-01-2017]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

  • gevogelte: pluimvee en andere vogels, in gevangenschap gehouden of gefokt;

  • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen en procedures voor reiniging en ontsmetting, bedoeld in bijlage VI bij richtlijn 2005/94/EG;

  • inrichting: agrarische of andere inrichting waar commercieel gehouden vogels of andere in gevangenschap levende vogels worden gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen en quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

  • mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

  • richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10);

  • toezichtsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  • vervoer: vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg;

  • vervoermiddel: voertuig en materieel met inbegrip van een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

  • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw met uitzondering van menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het gevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen.

Artikel 2. Aanwijzing toezichtsgebied

1.

De minister wijst het gebied, bedoeld in bijlage 1, aan als toezichtsgebied.

2.

In het toezichtsgebied zijn de artikelen 3 tot en met 19 van toepassing.

3.

De artikelen 3 tot en met 11 zijn mede van toepassing op vervoer van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een locatie binnen het toezichtsgebied naar een locatie buiten die gebieden.

4.

Voor zover in het toezichtsgebied uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

Artikel 3. Vervoer gevogelte

Het vervoer van gevogelte is verboden.

Artikel 4. Vervoer eieren

Artikel 5. Vervoer karkassen van gevogelte

Artikel 6. Vervoer andere dieren

Artikel 7. Vervoer sperma gevogelte

Artikel 8. Vervoer sperma andere dieren

Artikel 9. Vervoer diervoeders

Artikel 10. Vervoer melk

Artikel 11. Vervoer en aanwenden mest

Artikel 12. Doorvoer

Artikel 13. Aanvoer en afvoer

Artikel 14. Verplaatsen vervoermiddelen

Artikel 15. Bezoekverbod

Artikel 16. Bezoekersregeling en registratieplicht

Artikel 17. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels

Artikel 18. Verbod jagen en doden van wild

Artikel 19. Afscherm- en ophokplicht gevogelte

Artikel 20. Hygiëneprotocol

Artikel 21. Inwerkingtreding

Artikel 22. Citeertitel

Bijlage 1