Home

Mandaatbesluit Programmadirectie Contraterrorisme NCTV 2016

Geldig van 1 juni 2016 tot 10 juni 2016
Geldig van 1 juni 2016 tot 10 juni 2016

Mandaatbesluit Programmadirectie Contraterrorisme NCTV 2016

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 10-06-2016 met twk t/m 01-06-2016 ]
[Regeling ingetrokken per 07-05-2019]

Aanhef

De directeur Programmadirectie Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Van het ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 aan de directeur Programmadirectie Contraterrorisme verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan:

  1. het hoofd cluster Versterking Samenwerking;

  2. het hoofd cluster Politiek-bestuurlijke en Internationale Zaken;

  3. het hoofd cluster Tegengaan Radicalisering.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De in artikel 1, onder a tot en met c genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Artikel 4 [Nog niet in werking]