Home

Mandaatregeling DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Geldig van 31 januari 2013 tot 22 februari 2013
Geldig van 31 januari 2013 tot 22 februari 2013

Mandaatregeling DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 22-02-2013 met twk t/m 05-11-2012 ]
[Regeling ingetrokken per 22-04-2016]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling hoofden clusters Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de directeur-generaal Vreemdelingenzaken verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie, dienst, bureau of secretariaat betreffen ondermandaat verleend aan:

  1. het hoofd van het bureau Directeur-generaal Vreemdelingenzaken;

  2. het hoofd van het bureau Regie en besturing;

  3. de directeur van de directie Migratiebeleid;

  4. de directeur van de programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie;

  5. de algemeen directeur van de dienst Terugkeer en Vertrek;

  6. de hoofddirecteur van de baten-lastendienst Immigratie- en Naturalisatiedienst;

  7. het hoofd van het secretariaat van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken;

  8. het hoofd van het secretariaat van de Commissie Integraal Toezicht terugkeer.

2.

[Dit lid is nog niet in werking getreden.]

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Bijlage 1 [Nog niet in werking]

Bijlage 2 [Nog niet in werking]