Home

Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2014

Geldig van 28 januari 2015 tot 30 januari 2015
Geldig van 28 januari 2015 tot 30 januari 2015

Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2014

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 30-01-2015]
[Regeling ingetrokken per 24-02-2016]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU L 347);

Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU L 255);

Verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 120);

en artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • Europees Landbouwgarantiefonds: Europees Landbouwgarantiefonds, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

  • Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

  • Verordening (EU) nr. 1306/2013: Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU L 347).

  • Verordening (EU) nr. 908/2014: Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU L 255),

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Over de periode van 16 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2014 worden over de subsidies en andere steunbedragen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de gegevens openbaar gemaakt overeenkomstig de artikelen 111 en 112, eerste alinea, aanhef en onderdeel b, en derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en de artikelen 57, eerste en tweede lid, 58 en 59 van Verordening (EU) nr. 908/2014.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Over de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 worden over de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid de volgende gegevens openbaar gemaakt:

  1. voornaam, familienaam of volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven;

  2. regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;

  3. naam van de concrete actie waarvoor subsidie is verstrekt;

  4. bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken voor een actie;

  5. nadat een actie is afgerond, het totale bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken en dat daadwerkelijk voor de actie is besteed.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]