Home

Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

Geldig van 26 juni 2013 tot 1 juli 2013
Geldig van 26 juni 2013 tot 1 juli 2013

Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-07-2013]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet aan te passen teneinde de bestaande mogelijkheden om massavorderingen collectief af te wikkelen, te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de afdeling advisering Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel III [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]

Artikel VI [Nog niet in werking]

Artikel VII [Nog niet in werking]