Home

Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren

Geldig van 31 maart 2015 tot 1 januari 2016
Geldig van 31 maart 2015 tot 1 januari 2016

Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2015 tot 01-01-2016]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Topfunctionarissen in het onderwijs

Artikel 2. Toepassingsbereik

Artikel 3. Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in het onderwijs

Artikel 4. Elektronische verzending bezoldigingsgegevens

Artikel 5. Elektronische melding accountant

Paragraaf 2a. Topfunctionarissen van de cultuurfondsen

Artikel 5a. Toepassingsbereik

Artikel 5b. Verlaagde bezoldigingsmaxima topfunctionarissen van de cultuurfondsen

Paragraaf 3. Toezicht en handhaving

Artikel 6. Toezicht en handhaving door de Inspectie van het onderwijs

Artikel 7. Toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media

Artikel 7a. Begripsbepaling toezicht overige OCW-sectoren

Artikel 7b. Sector primair onderwijs voor zover geen onderwijsinstelling

Artikel 7c. Sector voortgezet onderwijs voor zover geen onderwijsinstelling

Artikel 7d. Sector middelbaar beroepsonderwijs voor zover geen onderwijsinstelling

Artikel 7e. Sector hoger onderwijs en studiefinanciering voor zover geen onderwijsinstelling

Artikel 7f. Sector onderzoek en wetenschapsbeleid

Artikel 7g. Sector monumenten en archeologie

Artikel 7h. Sector erfgoed en kunsten

Artikel 7i. Sector media en creatieve industrie voor zover geen toezicht van het CvdM

Artikel 7j. Sector emancipatie

Artikel 7k. Sector internationaal beleid

Artikel 7k.1. Cultuurfondsen

Artikel 7l. Beperking toezichtsbevoegdheden

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 8. Intrekking uitgewerkte beschikking

Artikel 9. Wijziging in verband met het vervallen van delegatiegrondslag

Artikel 10. Inwerkingtreding

Artikel 11. Citeertitel