Home

Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2011

Geldig van 1 oktober 2010 tot 6 juni 2014
Geldig van 1 oktober 2010 tot 6 juni 2014

Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2010 tot 06-06-2014]
[Regeling ingetrokken per 06-06-2014]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling publieke gezondheid.]

Artikel II

1.

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld op basis van de Subsidieregeling publieke gezondheid is de Subsidieregeling publieke gezondheid van toepassing zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

2.

Het eerste lid geldt niet voor de subsidie, bedoeld in artikel 60 van de Subsidieregeling publieke gezondheid.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.