Home

Wijzigingswet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling landelijke huurcommissie)

Geldig van 23 december 2009 tot 1 april 2010
Geldig van 23 december 2009 tot 1 april 2010

Wijzigingswet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling landelijke huurcommissie)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-04-2010]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte zodanig te wijzigen dat een landelijke huurcommissie wordt ingesteld;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel III [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Huisvestingswet.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]

Artikel VI [Nog niet in werking]

Artikel VII [Nog niet in werking]

Artikel VIII [Nog niet in werking]

Artikel VIIIa [Nog niet in werking]

Artikel IX [Nog niet in werking]

Artikel X