Home

Wijzigingsregeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Geldig van 5 april 2009 tot 15 december 2013
Geldig van 5 april 2009 tot 15 december 2013

Wijzigingsregeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Opschrift

Aanhef

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3, eerste lid, 5, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Wet financiering decentrale overheden,

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden.]

Artikel II

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden.]

Artikel III

Artikel I is niet van toepassing op transacties ter uitvoering van de op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande overeenkomsten.

Artikel IV