Home

Besluit militaire luchthavens

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit militaire luchthavens

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 21 april 2008, nr. C/2008009692, Directie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 10.12, eerste en tweede lid, 10.13, tweede en vierde lid, 10.19, 10.27, vijfde lid, en 10.39, vijfde lid, van de Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 29 mei 2008, no. W07.08.0143/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 2 februari 2009, nr. C/2009001479, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

2.

Voor de toepassing van het begrip «ligplaats» wordt onder woonschip verstaan een schip dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd of bestemd is voor bewoning.

3.

Een opvangcentrum als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers is geen woning als bedoeld in dit besluit.

Artikel 2

1.

Titel 10.3 van de wet is van toepassing op de volgende militaire luchthavens:

  1. Deelen, Eindhoven, Gilze-Rijen, De Kooy, Leeuwarden, De Peel, Volkel en Woensdrecht;

  2. andere, bij ministeriële regeling aangewezen, luchthavens dan in onderdeel a bedoeld, waarvan meer dan 12 maal per jaar gebruik wordt gemaakt.

2.

Voor de in het eerste lid, onderdeel a, genoemde luchthavens is vaststelling van een luchthavenbesluit vereist.

Hoofdstuk 2. Geluidsbelasting als gevolg van militaire luchthavens

§ 2.1. Geluidsbelasting in Kosteneenheden

Artikel 3

§ 2.2. De maximaal toelaatbare geluidsbelasting buiten de geluidszone

Artikel 4

§ 2.3. De maximaal toelaatbare geluidsbelasting binnen de geluidszone

§ 2.3.1. Nieuwbouw

Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7

§ 2.3.2. Bestaande situaties

§ 2.3.2.1. Bestaande woningen
Artikel 8
Artikel 9
§ 2.3.2.2. Bestaande andere geluidsgevoelige gebouwen
Artikel 10
Artikel 11
§ 2.3.2.3. Bestaande standplaatsen en ligplaatsen
Artikel 12
Artikel 13
§ 2.3.2.4. Blijfrecht
Artikel 14

§ 2.4. Grenswaarden in geval van afzonderlijke burgergeluidsruimte

Artikel 15

Hoofdstuk 3. Regels met betrekking tot maximale hoogte van objecten

Artikel 16

Hoofdstuk 4. Regels met betrekking tot het gebruik van militaire luchthavens door de burgerluchtvaart

§ 4.1. Algemene bepalingen met betrekking tot burgerluchtvaart op militaire luchthavens

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

§ 4.2. Bepalingen met betrekking tot recreatieve burgerluchtvaart op militaire luchthavens

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

§ 4.3. Bepalingen met betrekking tot burgerluchtvaart uit oogpunt van algemeen maatschappelijk belang

Artikel 28

§ 4.4. Nadere regels

Artikel 29

Hoofdstuk 5. Regels ten aanzien van aanleg, inrichting, uitrusting en het gebruik van helihavens met luchthavenregeling

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk 6. Openbaarheid gegevens

Artikel 34

Hoofdstuk 7. Regels omtrent vergunning voor burgermedegebruik

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 36a

Artikel 37

Artikel 38