Home

Regeling elektronische bekendmaking Tractatenblad

Geldig van 5 december 2008 tot 1 juli 2009
Geldig van 5 december 2008 tot 1 juli 2009

Regeling elektronische bekendmaking Tractatenblad

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-07-2009]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 16, zesde lid, 16a en 16b, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

Het Tractatenblad wordt uitgegeven op het internetadres www.officielebekendmakingen.nl.

2.

Op het Tractatenblad wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

3.

De Minister van Buitenlandse Zaken draagt er zorg voor dat het Tractatenblad na de uitgifte beschikbaar blijft via het in het eerste lid genoemde internetadres.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De Minister van Buitenlandse Zaken draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarheid van het Tractatenblad voldoen aan de volgende eisen:

  1. De publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005).

  2. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, voldoet aan hoge continuïteitseisen.

  3. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, is volgens algemeen aanvaarde nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging ingericht.

  4. Alle mutaties in het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, worden geregistreerd en deze registratie wordt buiten dit systeem opgeslagen.

  5. Van elke publicatie wordt een elektronische kopie gemaakt, die wordt opgeslagen buiten het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Vervangende uitgifte als bedoeld in artikel 16a van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, geschiedt:

  1. door middel van publicatie op een door de Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen vervangend internetadres,

  2. door middels van een papieren uitgave te verstrekken door een nooddistributiepunt dat wordt ingericht door het in artikel 4 genoemde uitgiftepunt, of

  3. op een andere door de Minister van Buitenlandse Zaken te bepalen wijze.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5

Artikel 6