Home

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007–2008

Geldig van 2 september 2007 tot 31 oktober 2008
Geldig van 2 september 2007 tot 31 oktober 2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007–2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 27-02-2008 tot 31-10-2008]
[Regeling ingetrokken per 31-10-2008]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. Minister: de Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap;

  2. bevoegd gezag: het bevoegd gezag van een school waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is.

Artikel 2. Reikwijdte

De Minister verstrekt aan het bevoegd gezag een subsidie voor het schooljaar 2007–2008, waarmee de desbetreffende school een visie ontwikkelt op de functie van cultuureducatie in haar onderwijsprogramma en deze visie in samenwerking met haar culturele omgeving vertaalt in een samenhangend geheel van cultuureducatieve activiteiten.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

1.

Een subsidie wordt op aanvraag verleend aan het bevoegd gezag ten behoeve van de in de aanvraag genoemde school.

2.

Subsidie op basis van deze regeling wordt slechts toegekend als de aanvrager niet eerder subsidie heeft toegekend gekregen op basis van de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs of op basis van de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs 2005–2007.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

Artikel 5. Subsidiebedrag

Artikel 6. Aanvraag van een subsidie en aanvraagprocedure

Artikel 7. Termijn indiening

Artikel 8. Beslistermijn

Artikel 9. Criteria verdeling bij subsidieverlening

Artikel 10. Overige verplichtingen subsidieontvanger

Artikel 11. Betaling in gedeelten

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Artikel 13. Inwerkingtreding

Artikel 14. Citeertitel