Home

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Geldig van 1 juli 2023 tot 1 juli 2025
Geldig van 1 juli 2023 tot 1 juli 2025

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023 tot 01-07-2025]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. de vangnetter: de persoon die op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b, c of d, van de Ziektewet recht heeft op ziekengeld;

  2. plan van aanpak: het plan van aanpak, bedoeld in 26, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Artikel 2. Probleemanalyse

1.

Het UWV vormt zich, indien er naar verwachting sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim van een vangnetter, binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid een oordeel over het desbetreffende ziektegeval.

2.

Het UWV vormt zich onverwijld een oordeel over het desbetreffende ziektegeval indien eerst na zes weken blijkt dat het ziekteverzuim van de vangnetter naar verwachting langdurig dreigt te zijn.

3.

In afwijking van het eerste en tweede lid vormt het UWV zich onverwijld een oordeel over het desbetreffende ziektegeval, indien er naar verwachting sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim en de aangifte, bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Ziektewet, of de melding, bedoeld in artikel 38ab, eerste lid van de Ziektewet, later wordt gedaan dan binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid.

Artikel 3. Houden van aantekening

1.

Het UWV houdt vanaf het moment waarop naar verwachting sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim aantekening als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

2.

Het UWV legt bij het houden van aantekening, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, het aantal feitelijk gewerkte uren, en de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

Artikel 4. Plan van aanpak

Artikel 4a. Afspraken over werkhervatting bij oude werkgever

Artikel 5. Periodieke herijking

Artikel 6. Afwijken van termijnen

Artikel 7. Inhoud van het re-integratieverslag

Artikel 8. Overgangsrecht

Artikel 8a. Overgangsrecht in verband met visie werknemer

Artikel 9. Inwerkingtreding

Artikel 10. Citeertitel