Home

Kaderbesluit rechtspositie PO

Geldig van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014
Geldig van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014

Kaderbesluit rechtspositie PO

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2014]

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Tenzij anders vermeld, wordt in dit besluit verstaan onder:

 1. school: een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, een school als bedoeld in artikel 1 van Wet op de expertisecentra;

 2. betrokkene: een lid van het door het bevoegd gezag benoemde of aangestelde personeel;

 3. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 4. bevoegd gezag: wat betreft:

  1. 1°.
  2. 2°.

   een centrale dienst: het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 68 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 69 van de Wet op de expertisecentra;

  3. 3°.

   een regionaal expertisecentrum: het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 28b, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra;

 5. normbetrekking: de betrekking of de betrekkingen waarvan de omvang op jaarbasis gelijk is aan 1659 uren en waarbij de gemiddelde weektaak op jaarbasis gelijk is aan 36,86 uren, bedoeld in artikel 2;

 6. functie: het samenstel van werkzaamheden door de betrokkene te verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem door het bevoegd gezag is opgedragen;

 7. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 8. salaris: het bedrag dat voor de betrokkene is vastgesteld aan de hand van de in bijlage 1 bij dit besluit vermelde reeks van genummerde salarisbedragen.

Artikel 2. Algemene arbeidsduur

1.

De algemene arbeidsduur van de betrokkene die is benoemd in een normbetrekking bedraagt 1659 uur per jaar.

2.

Voor de toepassing van regelgeving waarbij een betrekkingsomvang per week vastgesteld moet worden, wordt bij een benoeming in normbetrekking uitgegaan van een gemiddelde weektaak op jaarbasis van 36,86 uur.

Hoofdstuk 2. Salarissen

Artikel 3. Formatievaststelling

Artikel 4. Uitgangspunten functiewaarderingssysteem

Artikel 5. Functiebeloning

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 7. Toelage minimumloon

Artikel 8. Algemene wijzigingen salarisbedragen

Artikel 9. Vakantie-uitkering

Artikel 10. Structurele eindejaarsuitkering

Artikel 11. Eenmalige uitkering

Artikel 11a. Structurele nominale uitkering

Artikel 12. Inkomenstoelage

Artikel 13. Specifieke eindejaarsuitkering onderwijsondersteunend personeel

Artikel 13a [Vervallen per 27-11-2009]

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

Artikel 14. Citeertitel

Bijlage 1

Bijlage 2