Home

Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006

Geldig van 11 juli 2008 tot 1 juni 2011
Geldig van 11 juli 2008 tot 1 juni 2011

Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 11-07-2008 tot 01-06-2011]
[Regeling ingetrokken per 01-06-2011]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 31 januari 2006, nr. BJZ 2006, 0027M, gedaan mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

Er is een Adviescollege toetsing administratieve lasten, hierna te noemen: het college.

2.

Het college bestaat uit een voorzitter en maximaal drie andere leden.

Artikel 2

1.

Het college heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren:

  1. over administratieve lasten voor bedrijfsleven en burgers als gevolg van voorgenomen wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen;

  2. over programma’s en maatregelen inzake de reductie van administratieve lasten voor bedrijfsleven en burgers als gevolg van bestaande regelgeving;

  3. over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, waaronder mede begrepen advisering over de ontwikkeling en de toepassing van het integraal afwegingskader bij de voorbereiding van beleid en regelgeving.

2.

Het college heeft voorts tot taak op schriftelijk verzoek van mede-overheden hen te adviseren op het terrein van regeldruk.

Artikel 3

1.

Bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, brengt het college zijn advies uit binnen vier weken na ontvangst van de relevante stukken.

2.

Indien de regelgeving inhoudelijk zodanig complex is dat het college zich niet in redelijkheid binnen de termijn van het eerste lid een afgewogen oordeel kan vormen, kan het college besluiten zijn advies ten hoogste vier weken later uit te brengen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6