Home

Regeling maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2006

Geldig van 12 december 2005 tot 1 januari 2006
Geldig van 12 december 2005 tot 1 januari 2006

Regeling maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2006

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2006 vastgesteld op € 11.332.275.000,–.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2006 vastgesteld op:

  1. € 45.378.000 ten behoeve van ondernemingen waar minder dan 1000 werknemers werkzaam zijn;

  2. € 408.402.000 ten behoeve van andere dan de onder a genoemde ondernemingen.

2.

Indien op 1 november 2006 van het in het eerste lid, onder a, genoemde bedrag een deel resteert, wordt dat deel toegevoegd aan het bedrag dat beschikbaar is ten behoeve van de in het eerste lid, onder b, bedoelde ondernemingen.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2006.

Artikel 4