Home

Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen

Geldig van 30 juni 2007 tot 19 januari 2012
Geldig van 30 juni 2007 tot 19 januari 2012

Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-06-2007 tot 19-01-2012]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Financiën;

Gelet op artikel 25, derde lid, en artikel 25a, vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. verordening (EG) 852/2004: verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU L 139 en L 226);

 2. verordening (EG) 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 139 en L 226);

 3. VWA: de Voedsel en Waren Autoriteit;

 4. AID: de Algemene Inspectiedienst;

 5. het COKZ: de stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;

 6. het CPE: de stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;

 7. primaire bedrijven: inrichtingen waarop bijlage I van verordening (EG) 852/2004 van toepassing is en waar geen eieren, eiproducten, rauwe melk of zuivelproducten worden geproduceerd, bereid, verpakt of geëtiketteerd;

 8. zuivelinrichtingen: inrichtingen waar rauwe melk of zuivelproducten worden geproduceerd, bereid, verpakt of geëtiketteerd, bedoeld in bijlage III, sectie IX, van verordening (EG) 853/2004;

 9. ei- en eiproducteninrichtingen: inrichtingen waar eieren of eiproducten worden geproduceerd, bereid, verpakt of geëtiketteerd, bedoeld in bijlage III, sectie X, van verordening (EG) 853/2004;

 10. gemengde bedrijven: een combinatie van onder g, h, of i bedoelde bedrijven.

Artikel 2

1.

Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde regels inzake eet- en drinkwaren wordt uitgeoefend door controleambtenaren van de VWA.

2.

Onverminderd het eerste lid wordt het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde regels inzake eet- en drinkwaren tevens uitgeoefend door:

 1. controleurs van de AID bij uitsluitend primaire bedrijven;

 2. controleurs van het COKZ bij uitsluitend zuivelinrichtingen;

 3. controleurs van het CPE bij uitsluitend ei- en eiproducteninrichtingen;

 4. controleurs van hetzij de AID, hetzij het COKZ, hetzij het CPE, bij gemengde bedrijven;

 5. ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, bij het vanuit derde landen binnen Nederlands grondgebied brengen van eet- en drinkwaren;

 6. inspectieambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen, bij uitsluitend mijnbouwinstallaties.

3.

De inspecteur-generaal van de VWA stelt na overleg met de directeuren van de AID, het COKZ en het CPE, de taakverdeling vast voor het toezicht op gemengde bedrijven, bedoeld in het tweede lid, onder d.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4