Home

Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldig vanaf 1 januari 2015
Geldig vanaf 1 januari 2015

Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen inzake de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede inzake de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wijziging van andere wetten

§ 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 1.1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 1.2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 1.3. Werkloosheidswet

Artikel 1.4. Ziektewet

Artikel 1.5. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

Artikel 1.5a. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

Artikel 1.6. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Artikel 1.7. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Artikel 1.8. Arbeidsomstandighedenwet 1998

Artikel 1.9. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Artikel 1.10. Toeslagenwet

Artikel 1.11. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Artikel 1.12. Wet terugdringing ziekteverzuim

Artikel 1.13. Wet verbetering poortwachter

Artikel 1.14. Algemene Kinderbijslagwet

Artikel 1.15. Algemene nabestaandenwet

Artikel 1.16. Algemene Ouderdomswet

Artikel 1.17. Wet werk en inkomen kunstenaars [Nog niet in werking]

Artikel 1.18. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Artikel 1.19. Wet werk en bijstand

Artikel 1.20. Wet arbeid en zorg

Artikel 1.21. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

Artikel 1.22. Wet kinderopvang

§ 2. Justitie

Artikel 1.23. Bijlage bij de Beroepswet

Artikel 1.24. Burgerlijk Wetboek

Artikel 1.25. Remigratiewet

Artikel 1.26. Wetboek van Koophandel

Artikel 1.27. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

§ 3. Binnenlandse Zaken

Artikel 1.28. Bijlage 2 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet

Artikel 1.29. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

§ 4. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 1.30. Wet op het primair onderwijs

Artikel 1.31. Wet studiefinanciering 2000

Artikel 1.32. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

§ 5. Financiën

Artikel 1.33. Wet inkomstenbelasting 2001

Artikel 1.34. Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 1.34a. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering

Artikel 1.34b. Wet op de ondernemingsraden

§ 6. Defensie

Artikel 1.35. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

§ 7. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1.36. Huursubsidiewet

Artikel 1.37. Wet bevordering eigenwoningbezit

§ 8. Volksgezondheid Welzijn en Sport

Artikel 1.38. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Artikel 1.39. Wet buitengewoon pensioen 1940–1945

Artikel 1.40. Wet op de medische keuringen

Artikel 1.41. Ziekenfondswet

Hoofdstuk 2. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 2.1. Verruiming grondslag lagere regelgeving

Artikel 2.2. Verruiming grondslag overige lagere regelgeving

Artikel 2.3. Overgangsrecht Wet REA

Artikel 2.4. Oud overgangsrecht Wet REA

Artikel 2.5. Opzegging ILO-Verdrag nr. 118

Artikel 2.6. Experimentele prb-regeling

Artikel 2.7. Overgangsrecht Experimentele prb-regeling

Artikel 2.7a [Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 2.7b. Overgangsrecht persoonsgebonden re-integratiebudget voor zieke werknemer in dienstbetrekking

Artikel 2.7c [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 2.8. Overgang vermogensbestanddelen Reïntegratiefonds

Artikel 2.9 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 2.10. Intrekking Wet REA

Artikel 2.10a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.11. Slotbepaling betreffende artikel 1.4, onderdeel X , artikel 76a Ziektewet

Artikel 2.12. Slotbepaling betreffende de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 2.13. Slotbepaling betreffende artikel 61, tweede lid, van de Ziektewet

Artikel 2.14. Slotbepaling betreffende de Wet financiering sociale verzekeringen

Artikel 2.15. Slotbepaling betreffende artikel 34 van de Werkloosheidswet

Artikel 2.15a. Slotbepaling betreffende artikel 1.22

Artikel 2.16. Slotbepaling betreffende artikel 2.9

Artikel 2.16a. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

Artikel 2.17 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.17a. Slotbepaling betreffende artikel 2.17

Artikel 2.18. Regelgevende bevoegdheden ten behoeve van de invoering

Artikel 2.19. Nummering

Artikel 2.20. Inwerkingtreding

Artikel 2.21. Citeertitel