Home

Aanvullende formatie basisscholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en regionale expertisecentra op grond van bijzondere omstandigheden schooljaar 2005 - 2006

Geldig van 22 april 2005 tot 4 mei 2005
Geldig van 22 april 2005 tot 4 mei 2005

Aanvullende formatie basisscholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en regionale expertisecentra op grond van bijzondere omstandigheden schooljaar 2005 - 2006

Besluit PO/ZO-2005/10405

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 04-05-2005]
[Regeling ingetrokken per 10-02-2006]

1. Inleiding

[Nog niet in werking]

Artikel 120, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 117, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra (WEC) bieden de mogelijkheid op grond van bijzondere omstandigheden goed te keuren, dat er meer formatie aan de school verbonden is dan de formatie toegekend krachtens het Formatiebesluit WPO respectievelijk het Formatiebesluit WEC. Deze beleidsregel geeft informatie over de toekenning van aanvullende formatie op grond van die artikelen voor het schooljaar 2005 - 2006.

Houdt u bij de toepassing van deze beleidsregel terdege rekening met het volgende:

 • Uitgangspunt bij het toekenningsbeleid is, dat basisscholen en scholen voor (v)so krachtens het Formatiebesluit WPO respectievelijk het Formatiebesluit WEC een op hun situatie toegesneden formatiebudget krijgen toegekend en dat slechts in uitzonderlijke situaties aanvullende formatie kan worden aangevraagd.

 • Voor een goede beoordeling is het van belang dat aanvragen op de juiste wijze worden ingediend en dat indiening van overbodige aanvragen wordt voorkomen. Bezien wordt in hoeverre er sprake is van bijzondere omstandigheden en of het formatiebudget niet toereikend geacht kan worden.

 • Verder wijs ik erop dat verzoeken om meer aanvullende formatie voor het schooljaar 2005 / 2006 dan voor het voorgaande schooljaar is toegekend, terwijl de omstandigheden gelijk zijn gebleven, in elk geval voor het meerdere zullen worden afgewezen.

 • Als positief wordt beschikt op een verzoek om aanvullende formatie, wordt deze formatie toegekend met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen;

 • Bij elk onderdeel van de beleidsregel is aangegeven, welke procedure gevolgd moet worden en welke gegevens voor de beoordeling van het verzoek geleverd moeten worden. Als u zich aan deze voorschriften houdt, bent u verzekerd van een snelle afhandeling door CFI/BPO/PCA. Het adres van CFI is Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

 • Aan toegekende aanvullende formatie voor het schooljaar 2005/2006 kunnen geen rechten worden ontleend voor een volgend schooljaar.

 • Onvolledige aanvragen die niet binnen een door Cfi te bepalen termijn zijn aangevuld, zullen buiten behandeling worden gelaten.

 • Uiterlijk binnen drie maanden na indiening van de aanvraag ontvangt u een beschikking

Hieronder zijn bijzondere omstandigheden opgesomd die tot toewijzing van aanvullende formatie kunnen leiden:

 1. aanwezigheid van schipperskinderen op basisscholen;

 2. aanwezigheid van zigeunerkinderen op basisscholen;

 3. toename van het aantal asielzoekerskinderen op basisscholen;

 4. aanwezigheid van visueel gehandicapte leerlingen op basisscholen;

 5. opvang en begeleiding van leerlingen met autistisme;

 6. klemmende situaties aan basis- en (v)so-scholen.

2.1. Aanwezigheid van schipperskinderen op basisscholen

[Nog niet in werking]

In de beleidsbrief ’Integratie van schippers- en woonwagenkinderen’ van juni 1992 is gesteld dat basisscholen die door schipperskinderen worden bezocht voor het inrichten van het onderwijsprogramma voor deze kinderen gedurende de eerste vier schooljaren aanvullende formatie krijgen volgens onderstaand schema. Voor de toepassing van dit schema moet het aantal schipperskinderen in leerjaar 1 tot en met leerjaar 4 worden opgeteld.

Aantal schipperskinderen

Aantal formatierekeneenheden (fre’s)

3-6

39

7-10

58

11-14

77

15-18

96

en vervolgens per 4 leerlingen boven het aantal van 18 verhogen met 19 fre’s.

Definitie schipperskind

Procedure

2.2. Aanwezigheid van zigeunerkinderen op basisscholen

Definitie zigeunerkind

Procedure

2.3. Toename van het aantal asielzoekerskinderen op basisscholen

Definitie asielzoeker

Procedure

2.4. Aanwezigheid van visueel gehandicapte leerlingen op basisscholen

Procedure

2.5. Opvang en begeleiding van leerlingen met autisme

Procedure

2.6. Klemmende situaties aan basis- en (v)so-scholen

a. Basisscholen

b. (v)so-scholen

Procedure

3. Aanvullende vergoeding materiële instandhouding