Home

Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst

Geldig van 16 februari 2007 tot 29 april 2007
Geldig van 16 februari 2007 tot 29 april 2007

Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-02-2007 tot 29-04-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-09-2007]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 13 quinquies van richtlijn nr. 2002/89 van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2002 (PbEG L 355) tot wijziging van richtlijn 2000/29/EG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen en artikel 6a van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. de Minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 2. de Commissie: de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

 3. verordening 1756/2004: verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PbEG L 316);

 4. richtlijn 2000/29: Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PbEG L 169).

 5. richtlijn 95/44/EG: richtlijn 95/44/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1995, tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in de bijlagen I tot en met V bij richtlijn 77/93/EEG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats worden overgebracht (Pb EG L184);

 6. partij: aantal van een zending deel uitmakende eenheden van een product, herkenbaar aan de homogene samenstelling en oorsprong;

 7. zending: hoeveelheid goederen die vergezeld gaat van één document ten behoeve van douane- of andere formaliteiten, zoals een fytosanitair certificaat of een ander document of ander merkteken; een zending kan uit één of meer partijen bestaan;

 8. aanvrager: degene die de inspectie of overige werkzaamheden van de Plantenziektenkundige Dienst aanvraagt en voorzover het import betreft de importeur of diens douanevertegenwoordiger;

 9. lidstaat: tot de Europese Gemeenschappen behorende staat, waarvan uitgezonderd de Franse Overzeese Departementen, de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

 10. algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd en 5 mei;

 11. kantooruren: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 17.00 uur;

 12. het K.C.B.: het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit, gevestigd te Den Haag.

§ 2. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

§ 3. Laboratoriumonderzoek

Artikel 12

§ 4. Certificaten en vergunningen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

§ 5. Betaling en invordering

Artikel 16

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Bijlage