Home

Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)

Geldig van 23 december 2004 tot 1 januari 2005
Geldig van 23 december 2004 tot 1 januari 2005

Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2005]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten enige vereenvoudigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel II. Werkloosheidswet [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel III. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel IV. Wijziging van de Algemene kinderbijslagwet [Nog niet in werking]

Artikel V. Wijziging van de Algemene ouderdomswet [Nog niet in werking]

Artikel VI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Nog niet in werking]

Artikel VII. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet [Nog niet in werking]

Artikel VIII. Wijziging Beroepswet [Nog niet in werking]

Artikel IX. Overgangsrecht Beroepswet [Nog niet in werking]

Artikel X. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]