Home

Wijzigingsbesluit Waterleidingbesluit en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (preventie van legionella in leidingwater)

Geldig van 28 december 2004 tot 1 juli 2011
Geldig van 28 december 2004 tot 1 juli 2011

Wijzigingsbesluit Waterleidingbesluit en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (preventie van legionella in leidingwater)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-12-2009 tot 01-07-2011]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2011]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 mei 2004, nr. MJZ2004049282, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan na overleg met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op richtlijn nr. 98/83/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEG L 330);

Gelet op de artikelen 4, tweede en derde lid, 15a, tweede lid, 15c en 15d, eerste en vierde lid, van de Waterleidingwet en de artikelen 3 en 10a, derde lid juncto eerste lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 2004, nr. W08.04.0224/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 oktober 2004, nr. MJZ2004100763, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving na overleg met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Waterleidingbesluit.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.]

Artikel III

1.

Een risicoanalyse, uitgevoerd op grond van of overeenkomstig artikel 4 van de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater, geldt als een risicoanalyse, uitgevoerd op grond van artikel 17k, eerste en tweede lid, van het Waterleidingbesluit, als gewijzigd bij dit besluit.

2.

Een beheersplan, opgesteld op grond van of overeenkomstig artikel 5 van de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater, geldt als een beheersplan, opgesteld op grond van artikel 17l, eerste en tweede lid, van het Waterleidingbesluit, als gewijzigd bij dit besluit.

3.

Aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 17k, eerste, tweede en vierde lid, en 17l, eerste tot en met derde lid, van het Waterleidingbesluit, als gewijzigd bij dit besluit, wordt in gevallen, waarin de omstandigheden die tot het van toepassing worden van genoemde artikelen leiden zijn ingetreden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, uiterlijk drie onderscheidenlijk zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit voldaan.

Artikel IV