Home

Uitvoeringsregeling wijziging bijlagen Richtlijn 76/768/EEG (cosmetische producten 2)

Geldig van 29 oktober 2004 tot 11 juli 2013
Geldig van 29 oktober 2004 tot 11 juli 2013

Uitvoeringsregeling wijziging bijlagen Richtlijn 76/768/EEG (cosmetische producten 2)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-08-2011 tot 11-07-2013]
[Regeling ingetrokken per 11-07-2013]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2004/93/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 september 2004 (PbEU L 300) tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG van de Raad met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III bij die richtlijn aan de technische vooruitgang, op artikel 3, tweede lid, onder b en c van het Warenwetbesluit kosmetische produkten, alsmede op artikel 8, tweede lid, onder a en b van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten;

Besluit:

Artikel 1

De wijzigingen van bijlagen II en III bij richtlijn 76/768/EEG opgenomen in de bijlage bij richtlijn 2004/93/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 september 2004 (PbEU L 300), treden in werking met ingang van 15 oktober 2004, met dien verstande dat producten die voldoen aan de genoemde bijlagen zoals die luidden voordat zij werden gewijzigd door richtlijn 2004/93/EG tot 1 januari 2005 in de handel mogen worden gebracht en tot 1 april 2005 aan de eindverbruiker mogen worden verkocht of geleverd.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.