Home

Wijzigingsregeling Regeling vaststelling keuringsrapport (vaststelling van een nieuw model)

Geldig van 24 mei 2004 tot 29 mei 2004
Geldig van 24 mei 2004 tot 29 mei 2004

Wijzigingsregeling Regeling vaststelling keuringsrapport (vaststelling van een nieuw model)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 29-05-2004 met twk t/m 17-05-2004 ]
[Regeling ingetrokken per 01-05-2009]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Regeling vaststelling keuringsrapport.]

Artikel II [Nog niet in werking]

Keuringsrapporten en vervangende keuringsbewijzen kunnen tot 1 januari 2005 worden afgegeven volgens het model vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij de Regeling vaststelling keuringsrapport, zoals deze luidde tot de datum van inwerkingtreding van de onderhavige regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 mei 2004.