Home

Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (watertoets)

Geldig van 1 november 2003 tot 1 juli 2008
Geldig van 1 november 2003 tot 1 juli 2008

Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (watertoets)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2003 tot 01-07-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2008]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 februari 2003, nr. MJZ 2003007638, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 4a, elfde lid, 19a, twaalfde lid, 36 en 36j van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

De Raad van State gehoord (advies van 11 april 2003, no. W08.03.0051/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 juni 2003, nr. MJZ 2003058508, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.]

Artikel II

1.

Artikel I is niet van toepassing ten aanzien van een streekplan, regionaal structuurplan, structuur- of bestemmingsplan, of een herziening hiervan ten aanzien waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding van dit besluit.

2.

Artikel I is niet van toepassing op een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de wet ten aanzien waarvan de aanvraag is ingekomen voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.