Home

Regeling machtiging klachtbehandeling College van procureurs-generaal 2003

Geldig van 26 februari 2003 tot 20 november 2009
Geldig van 26 februari 2003 tot 20 november 2009

Regeling machtiging klachtbehandeling College van procureurs-generaal 2003

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 20-11-2009]

Aanhef

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het College:

het College van procureurs-generaal;

b. de hoofden van de parketten:

de hoofdofficieren van justitie en de hoofdadvocaten-generaal.

Artikel 2

Aan het College wordt machtiging verleend om namens de Minister van Justitie klachten te behandelen over gedragingen van personen die werkzaam zijn bij het openbaar ministerie, met uitzondering van klachten die gedragingen van het College of een lid van het College betreffen.

Artikel 3

Het College wordt toegestaan de hem verleende machtiging door te geven aan de hoofden van de parketten, aan het hoofd van het bureau verkeershandhaving, aan de directeur van het bureau ontnemingen openbaar ministerie en aan het hoofd van dienst van het parket-generaal, tenzij de klachten gedragingen van deze functionarissen betreffen.

Artikel 4

Artikel 5