Home

Vaststellingsregeling Programma Transportbesparing (4e aanvraagperiode)

Geldig van 10 februari 2003 tot 1 juli 2011
Geldig van 10 februari 2003 tot 1 juli 2011

Vaststellingsregeling Programma Transportbesparing (4e aanvraagperiode)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-02-2003 tot 01-07-2011]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2011]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Vast te stellen het volgende Programma Transportbesparing (4e aanvraagperiode):

1. Inleiding

Het Programma Transportbesparing is een programma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer (SMEG). De bepalingen van de SMEG zijn van toepassing op de indiening en behandeling van de in het kader van dit programma in te dienen aanvragen, welke bepalingen op enige specifieke onderdelen in dit programma nader uitgewerkt zijn. Het Programma Transportbesparing is gericht op de in het NVVP, het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de Nota Milieu en Economie geformuleerde doelstelling van de regering om de milieubelasting door het goederenvervoer in de periode tot het jaar 2010 aanzienlijk te beperken. Het Programma Transportbesparing kent een looptijd van acht jaar (van 2000 tot en met 2007) en wordt opgedeeld in afzonderlijke aanvraagperioden. Dit betreft de vierde aanvraagperiode.

De afgelopen jaren is het goederenvervoer fors gestegen. Naar verwachting zal het ook de komende jaren toenemen. Dit leidt tot een vermindering van de bereikbaarheid en heeft negatieve effecten voor het milieu en de veiligheid. Op diverse manieren is geprobeerd om deze negatieve effecten te beperken of te verminderen. Transportbesparing onderscheidt zich van de andere beleidslijnen doordat het zich richt op het verminderen van de vraag naar goederenvervoer, zonder de economische ontwikkeling te beperken. Het betreft geen projecten op het gebied van logistieke efficiency.

De doelstellingen van het programma zijn:

 • het krijgen van vernieuwende voorbeelden en daarmee stimuleren van een sterker bewustzijn voor het begrip transportbesparing bij producenten en verladers;

 • reductie van de negatieve effecten van het goederenvervoer (bereikbaarheid, milieu, veiligheid);

 • het krijgen van informatie voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over kansen voor beleid op het gebied van transportbesparing.

De belangrijkste doelgroepen van dit programma zijn producenten, verladers en brancheorganisaties.

Ten behoeve van transportbesparing kunnen twee clusters van mogelijke maatregelen worden onderscheiden:

 • Beperken van te verplaatsen volume en/of gewicht

  Hieronder kunnen, onder andere, projecten vallen die zich richten op het verminderen van de verplaatsing van lucht en water, het herontwerpen van producten door het gebruik van lichtere materialen of het gebruik van elektronische informatiedragers.

 • Beperken van de afstand van de te vervoeren goederen

  Hieronder kunnen, onder andere, projecten vallen die zich richten op merkonafhankelijke productie of een andere organisatie van de productie van half- en eindproducten, waardoor transportafstanden tussen de verschillende productielocaties worden verkort.

In de Staatscourant kan gedurende de looptijd van het programma melding worden gemaakt van uitsluiting van een van bovengenoemde clusters.

In dit programma wordt verstaan onder:

De Minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Een samenwerkingsverband:

een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen, waarvan ten minste één een onderneming in stand houdt, niet zijnde een samenwerkingsverband waarvan de deelnemers te beschouwen zijn als behorend tot eenzelfde onderneming.

Een brancheorganisatie:

een niet-publiekrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die blijkens zijn statuten als doel heeft het behartigen van de belangen van ondernemers die behoren tot eenzelfde bedrijfstak, of een samenhangend deel daarvan en die niet bedrijfsmatig werkzaam is.

Een groep:

een economische eenheid waarin organisatorisch zijn verbonden:

 1. een natuurlijk persoon of privaatrechtelijk rechtspersoon, die direct of indirect:

  • meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

  • volledig aansprakelijk vennoot is van, of

  • overwegende zeggenschap heeft over één of meer rechtspersonen of vennootschappen, en

 2. laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen.

2. Projecten

Voor subsidiëring op grond van dit programma komen in aanmerking:

 1. een rechtspersoon die een project uitvoert;

 2. een onderneming, niet zijnde een rechtspersoon, die als zodanig staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en die een project uitvoert;

 3. een samenwerkingsverband dat een project uitvoert;

 4. een brancheorganisatie die een project uitvoert.

De projecten worden voor eigen rekening en risico uitgevoerd. In het geval van een samenwerkingsverband worden de projecten voor eigen rekening en risico van elke deelnemer aan dit verband uitgevoerd.

Voor subsidiëring komen uitsluitend in aanmerking transportbesparingsprojecten in de zin van:

 • Haalbaarheidsprojecten

  Een haalbaarheidsproject is een samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit een analyse en een beoordeling van de mogelijkheden om ten behoeve van een rechtspersoon, een onderneming, een branche, keten of cluster van ondernemingen transportbesparing in te voeren. De maximale projectduur bedraagt één jaar.

 • Demonstratieprojecten

  Een demonstratieproject is een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het (laten) maken én uitvoeren van een concreet implementatieplan voor het invoeren van transportbesparingsmaatregelen alsmede de daarmee samenhangende activiteiten die gericht zijn op het demonstreren van de voorzieningen en de resultaten. Het gaat om de daadwerkelijke toepassing en het demonstreren van de resultaten van de toepassing. De maximale projectduur bedraagt twee jaar.

  Haalbaarheidsprojecten en demonstratieprojecten worden beoordeeld volgens de tendermethodiek, inclusief advisering van een commissie van externe deskundigen.

 • Kennisoverdrachtprojecten

  Een kennisoverdrachtproject is een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het overdragen van kennis op het terrein van transportbesparing. Onder kennis wordt verstaan informatie over en ervaringen met specifieke maatregelen die leiden tot transportbesparing.

  Het gaat om voorlichtingsprojecten over transportbesparing waarbij een branche, cluster, keten of ander samenwerkingsverband systematisch wordt gewezen op de mogelijkheden van transportbesparing aan de hand van concrete maatregelen, voorbeelden en methodieken.

  Een kennisoverdrachtproject kan alleen worden uitgevoerd door een brancheorganisatie of een samenwerkingsverband. De maximale projectduur bedraagt twee jaar.

  De uitvoering van het transportbesparingsproject wordt binnen drie maanden na de beslissing op de aanvraag gestart. Van de hierboven genoemde termijnen kan alleen afgeweken worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Minister.

3. Programmabeheerder

Het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken `Senter' is aangewezen als programmabeheerder als bedoeld in artikel 1 onder b van de SMEG en is door de Minister gemandateerd om dit programma uit te voeren.

4. Aanvragen

5. Behandeling van en beslissing op aanvragen

5.1. Haalbaarheids- en demonstratieprojecten

5.2. Kennisoverdrachtprojecten

6. Subsidiabele kosten

7. Subsidiebedragen

8. Subsidieplafond

9. Rapportages, voorschotten en eindafrekening

10. Openbaarheid projectresultaten

11. Overige verplichtingen

12. Inwerkingtreding