Home

Subsidieregeling Europese milieusamenwerking 2003

Geldig van 2 februari 2003 tot 23 december 2004
Geldig van 2 februari 2003 tot 23 december 2004

Subsidieregeling Europese milieusamenwerking 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-02-2003 tot 23-12-2004]
[Regeling ingetrokken per 23-12-2004]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Staatssecretaris:

Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. samenwerkingsovereenkomst:

overeenkomst in de vorm van een memorandum of understanding, een `letter of intent' of een `arrangement' tussen de Staatssecretaris of diens vertegenwoordiger en zijn buitenlandse ambtgenoot of diens vertegenwoordiger om op het gebied van milieubeheer gezamenlijk activiteiten ter hand te nemen.

Artikel 2

De Staatssecretaris kan aan een aanvrager subsidie verstrekken in de kosten van een project ter bevordering van Europese milieusamenwerking met in het bijzonder als doel:

  1. de verdere vergroening van beleid van de Europese Unie; beïnvloeding van de Europese instellingen bij het realiseren van de agenda voor duurzaamheid die naar aanleiding van de Uitvoeringsnotitie Milieubeleid 2002-2006 naar de Staten-Generaal zal worden gestuurd;

  2. bij de uitbreiding van de Europese Unie bevorderen van `goed bestuur' met het oog op implementatie en handhaving van het `acquis communautaire' op het gebied van milieubeheer en bevordering van maatschappelijke betrokkenheid bij de totstandkoming van nieuw Europees Milieubeleid in de nieuwe lidstaten;

  3. voor de Inter Gouvernementele Conferentie (IGC) 2003/2004 ontwikkeling van voorstellen in de lijn van duurzame ontwikkeling en `goed bestuur' en de organisatie van draagvlak voor deze voorstellen;

  4. het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het Nederlands EU Voorzitterschap in 2004;

  5. nadere invulling te geven aan de 5e Ministeriële Conferentie `Environment for Europe' (Kiev, 2003);

  6. het bevorderen van de uitvoering van de VNECE-milieuverdragen.

Artikel 3

Een project komt niet voor subsidie in aanmerking, indien het naar het oordeel van de Staatssecretaris valt binnen de reikwijdte van:

  1. het Matra Projecten Programma in het kader waarvan subsidie kan worden aangevraagd op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  2. afdeling Milieu van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14