Home

Wet dualisering provinciebestuur

Geldig van 12 maart 2003 tot 1 oktober 2012
Geldig van 12 maart 2003 tot 1 oktober 2012

Wet dualisering provinciebestuur

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur te dualiseren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel II

[Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel III

1.

In afwijking van artikel F 1, eerste lid, van de Kieswet vindt in 2003 de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van provinciale staten plaats op maandag 27 januari.

2.

In afwijking van artikel C 4, tweede lid, van de Kieswet treden de leden van provinciale staten in 2003 af met ingang van donderdag 20 maart.

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Artikel XVIA

Artikel XVII

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XX