Home

Regeling beheer en schadebestrijding dieren

Geldig van 8 november 2007 tot 1 januari 2009
Geldig van 8 november 2007 tot 1 januari 2009

Regeling beheer en schadebestrijding dieren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-11-2007 tot 01-01-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2017]

Aanhef

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

Als handelingen als bedoeld in artikel 65, derde lid, van de Flora- en faunawet zijn ten aanzien van de bij artikel 2 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren aangewezen soorten de handelingen, genoemd in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de Flora- en faunawet, toegestaan, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

Artikel 2

Als diersoorten als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet zijn aangewezen de soorten genoemd in bijlage 1 in bij deze regeling.

Artikel 2a

Het leggen van lokvoer is buiten de leefgebieden voor wilde zwijnen op de Veluwe en de Meinweg, alsmede in de nulstandgebieden binnen deze leefgebieden, en tot 1 april 2008 eveneens binnen het leefgebied voor wilde zwijnen op de Veluwe, beide zoals aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaarten, niet voldoende effectief om het benodigde afschot op een andere wijze te realiseren dan bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Flora- en faunawet.

Artikel 3

Artikel 4

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer en schadebestrijding dieren

Bijlage 2