Home

Besluit regels export uitkeringen

Geldig vanaf 14 november 2018
Geldig vanaf 14 november 2018

Besluit regels export uitkeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst van 8 december 1999, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/GSV/99/78348;

Gelet op de artikelen 19a, vierde lid, van de Ziektewet, 20, vijfde lid, en 43b, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 7a, vijfde lid, en 19a, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 8a, vierde lid, en 9a, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 7b, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 32a, vijfde lid, en 32b, vierde lid, van de Algemene nabestaandenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1999, nr. W12.99.0609/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst van 21 december 1999, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/GSV/99/81589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1. Werkzaamheden in het algemeen belang

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder werkzaamheden die in het algemeen belang worden verricht verstaan werkzaamheden verricht door degene die:

  1. in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon dan wel uit anderen hoofde loon geniet van een zodanige rechtspersoon;

  2. is uitgezonden om werkzaamheden te verrichten voor door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan te wijzen organisaties voor ontwikkelingssamenwerking;

  3. werkzaam is bij een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te wijzen volkenrechtelijke organisatie;

  4. werkzaamheden verricht die worden bekostigd door het Rijk en die tevens in opdracht van het Rijk worden verricht in het kader van een wettelijke taakomschrijving of ter uitvoering van een internationaal verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen overeenkomst of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie.

Hoofdstuk 2. Recht op uitkering bij werken in het algemeen belang en het niet in Nederland wonen

Artikel 2. Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet

Artikel 3. Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 3a. Recht op uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 4. Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Artikel 5. Recht op toeslag en de hoogte van het bruto-ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet

Artikel 6. Recht op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet

Artikel 7. Recht op nabestaandenuitkering en wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet

Hoofdstuk 3. Recht op uitkering in Curaçao, Sint Maarten, Aruba of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba

Artikel 8. Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet

Artikel 9. Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 9a. Recht op uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 10. Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Artikel 11. Recht op toeslag en de hoogte van het bruto-ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet

Artikel 12. Recht op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet

Artikel 13. Recht op nabestaandenuitkering en wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 15a [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 22. Inwerkingtreding

Artikel 23. Citeertitel