Home

Warenwetbesluit Verpakte waters

Geldig van 6 oktober 2016 tot 12 januari 2023
Geldig van 6 oktober 2016 tot 12 januari 2023

Warenwetbesluit Verpakte waters

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-10-2016 tot 12-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juli 1997, GZB/VVB/973729 gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 96/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot wijziging van richtlijn nr. 80/777/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (PbEG L 299);

op artikel II, eerste lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet;

alsmede op artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, artikel 8, onder a en c, artikel 9, onder b, artikel 12, artikel 13, en artikel 14 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 november 1997, no. W13.97.0417);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juli 1998 met nummer GZB/VVB/983597, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. richtlijn 2009/54/EG: Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (Herschikking) (PbEU 2009, L 164);

 2. richtlijn 98/83/EG: richtlijn nr. 98/83/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEG L 330);

 3. natuurlijk mineraalwater: bacteriologisch gezond water met als oorsprong een watervlak of een onderaardse laag, dat afkomstig is van een bron geëxploiteerd door een of meer natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten, met als kenmerken:

  • een natuurlijke samenstelling die gekenmerkt wordt door het gehalte aan mineralen, sporenelementen of andere bestanddelen en, in voorkomend geval, door bepaalde uitwerkingen; en

  • een natuurlijke zuiverheid;

 4. bronwater: in zijn natuurlijke staat voor consumptie door de mens bestemd water;

 5. water: al het andere water dan natuurlijk mineraalwater en bronwater, dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken of voedselbereiding, ongeacht de herkomst, en dat is voorverpakt in de zin van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (PbEU 2011, L 304);

 6. richtlijn 2003/40/EG: richtlijn nr. 2003/40/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 mei 2003 tot vaststelling van de lijst, de grenswaarden voor de concentratie en de vermelding op het etiket van bestanddelen van natuurlijk mineraalwater en van de voorwaarden voor het gebruik van met ozon verrijkte lucht bij de behandeling van natuurlijk mineraalwater en bronwater (PbEU L 126);

 7. verordening (EU) 115/2010: verordening (EU) nr. 115/2010 van de Commissie van de Europese Unie van 9 februari 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik van geactiveerd aluminiumoxide om fluoride uit natuurlijk mineraalwater en bronwater te verwijderen (PbEU L 37);

 8. richtlijn 2013/51/Euratom: Richtlijn 2013/51/Euratom van de Raad van 22 oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water (PbEU 2013, L 296).

2.

Dit besluit is niet van toepassing op:

 1. geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet;

 2. natuurlijk mineraalwater dat met het oog op genezing aan de bron in thermale of hydrominerale inrichtingen wordt gebruikt.

Artikel 2

1.

Het is verboden de in dit besluit bedoelde drinkwaren te verhandelen die niet voldoen aan de bij dit besluit gestelde eisen met betrekking tot hun samenstelling.

2.

Het is verboden natuurlijk mineraalwater of bronwater te behandelen, te verwerken, te verpakken, te bewaren of te vervoeren, dat niet is erkend.

3.

Het is verboden de in dit besluit bedoelde drinkwaren te verhandelen in een verpakking die niet voldoet aan de daaromtrent bij dit besluit gestelde eisen.

4.

Het is verboden de in dit besluit bedoelde drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld, met betrekking tot hun aanduiding.

5.

Het is verboden natuurlijk mineraalwater of bronwater te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld, met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen betreffende de aard of samenstelling van de waar, de wijze waarop de waar is behandeld, de herkomst van de waar, en de uitwerking die de waar bij gebruik kan hebben op de gezondheid van de mens.

6.

Het is verboden natuurlijk mineraalwater of bronwater binnen Nederlands grondgebied te brengen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften.

7.

Het is verboden natuurlijk mineraalwater of bronwater te behandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften.

8.

Het is verboden natuurlijk mineraalwater of bronwater te verhandelen met betrekking tot welk in afwijking van dit besluit is gehandeld.

9.

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 1, tweede lid, 2, 3 en 4, van verordening (EU) 115/2010.

§ 2. In de Europese Unie gewonnen natuurlijk mineraalwater

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11a

§ 3. In de Europese Unie gewonnen bronwater

Artikel 12

§ 4. Binnen Nederlands grondgebied brengen van natuurlijk mineraalwater en bronwater vanuit een derde land

Artikel 13

§ 5. Ander verpakt water dan natuurlijk mineraalwater en bronwater

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 14b

§ 6: slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Bijlage I

Bijlage II