Home

Planwet verkeer en vervoer

Geldig van 17 juli 1998 tot 1 juli 2005
Geldig van 17 juli 1998 tot 1 juli 2005

Planwet verkeer en vervoer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-07-1998 tot 01-07-2005]
[Regeling ingetrokken per 12-02-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor het voeren van een samenhangend verkeers- en vervoerbeleid, waarbij de drie bestuurslagen zijn betrokken, een planstructuur te introduceren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Onze Ministers: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat tezamen met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan: de nationale doelstellingen en de andere onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerbeleid, die in dit plan als zodanig worden aangemerkt;

essentiële onderdelen van het provinciale verkeers- en vervoerplan: provinciale doelstellingen en andere onderdelen van het provinciale verkeers- en vervoerbeleid die een uitwerking vormen van de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan.

Paragraaf 2. Het nationale verkeers- en vervoerplan

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Paragraaf 3. Het provinciale verkeers- en vervoerplan

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Paragraaf 4. Het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Paragraaf 5. Uitvoering en overleg

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19