Home

Regeling aftappen mobiele telecommunicatie DCS 1800

Geldig van 1 december 1997 tot 27 september 2012
Geldig van 1 december 1997 tot 27 september 2012

Regeling aftappen mobiele telecommunicatie DCS 1800

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-1997 tot 27-09-2012]
[Regeling ingetrokken per 27-09-2012]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 13, eerste lid, onderdeel c, en artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. DCS 1800:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

c. vergunninghouder:

houder van een vergunning voor DCS 1800, verleend op grond van artikel 13a, eerste lid, van de wet;

d. aftappen:

afluisteren of opnemen van telecommunicatie als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet;

e. last:

bevoegd gegeven bijzondere last tot het plaatsen van een tap;

f. gebruiker:

degene, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

g. actieve SIM-kaart:

chipkaart met informatie die toegang tot DCS 1800-diensten geeft;

h. ISDN:

het systeem voor openbare paneuropese digitale vaste communicatie te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 86/659/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1986, inzake de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van Integrated Services Digital Network (PbEG L 382).

Artikel 2

De vergunninghouder richt zijn telecommunicatie-infrastructuur zodanig in dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 1. een last wordt uitgevoerd op basis van het daarin door de lastgever vermelde abonneenummer van de af te tappen gebruiker;

 2. een last wordt uitgevoerd op basis van het daarin door de lastgever vermelde nummer van het gebruikte randapparaat van de gebruiker;

 3. een last wordt uitgevoerd op basis van het daarin door de lastgever vermelde identiteitsnummer van de gebruiker;

 4. een last wordt onverwijld uitgevoerd op het tijdstip dat en gedurende de periode die in de last is vastgelegd;

 5. een last wordt door de betreffende vergunninghouder uitgevoerd zonder dat anderen hieromtrent in kennis worden gesteld of worden geraadpleegd;

 6. de uitvoering van een last is niet waarneembaar voor gebruikers noch voor anderen dan gebruikers die met deze laatsten door middel van DCS 1800 in verbinding staan;

 7. telecommunicatie, verkregen ten behoeve van een tap, wordt op het moment van ter beschikking komen middels een ISDN-verbinding doorgegeven aan de in de last vermelde personen of instanties;

 8. telecommunicatie, verkregen ten behoeve van een tap, wordt door de vergunninghouder ontdaan van de eventueel door hem aangewende cryptografie en andere door hem aangewende bewerkingen en als zodanig aan de in de last vermelde personen of instanties doorgegeven;

 9. de kwaliteit van de telecommunicatie, verkregen ten behoeve van een tap, zoals deze wordt doorgegeven, is vergelijkbaar met de oorspronkelijke telecommunicatie;

 10. de af te tappen telecommunicatie van meerdere gebruikers kan, indien een of meerdere lasten daartoe verplichten, tegelijkertijd aan de in de last vermelde personen of instanties worden doorgegeven;

 11. indien een of meerdere lasten daartoe verplichten, wordt de ten behoeve van een tap verkregen telecommunicatie met betrekking tot een en dezelfde gebruiker tegelijkertijd doorgegeven aan meerdere in de last vermelde personen of instanties;

 12. tegelijkertijd kunnen bij 1,5 promille van de actieve SIM-kaarten van de vergunninghouder taps worden geplaatst.

Artikel 3

De voorzieningen en de apparatuur door middel van welke de ten behoeve van een tap verkregen telecommunicatie door de vergunninghouder wordt doorgegeven, is in overeenstemming met het bij de in de last vermelde personen of instanties voor deze doeleinden in gebruik zijnde technisch protocol.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6