Home

Bouwbesluit

Geldig van 1 januari 1998 tot 23 december 1998
Geldig van 1 januari 1998 tot 23 december 1998

Bouwbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-1998 tot 23-12-1998]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2003]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordrachten van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 januari 1991, nr. MJZ20d90002, en van 16 juli 1991, nr. MJZ16791004, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Overwegende, dat uit het oogpunt van veiligheid technische voorschriften moeten worden gegeven omtrent het bouwen van een bouwwerk en de staat van een bestaand bouwwerk die ertoe strekken dat gevaar voor gebruikers van dat bouwwerk of voor derden wordt voorkomen of beperkt;

dat uit het oogpunt van gezondheid technische voorschriften moeten worden gegeven omtrent het bouwen van een bouwwerk en de staat van een bestaand bouwwerk die ertoe strekken dat schadelijke of hinderlijke gevolgen voor gebruikers van dat bouwwerk of voor derden worden voorkomen of beperkt;

dat uit het oogpunt van bruikbaarheid technische voorschriften moeten worden gegeven omtrent het bouwen van een bouwwerk en de staat van een bestaand bouwwerk die ertoe strekken dat in dat bouwwerk de voor dat bouwwerk kenmerkende activiteiten kunnen worden verricht;

dat uit het oogpunt van energiezuinigheid technische voorschriften moeten worden gegeven omtrent het bouwen van een gebouw die ertoe strekken dat dat gebouw bijdraagt tot een zuinig verbruik van energie in dat gebouw;

dat voorschriften moeten worden gegeven ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde produkten (89/106/EEG, PbEG L40);

Gelet op de artikelen 2, 3, 5, 6, 88 en 120 van de Woningwet (Stb. 1991, 439);

De Raad van State gehoord (advies van 4 september 1991, no.W08.91.0043);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 december 1991, nr. MJZ 13d91024, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt verstaan onder:

 1. bouwconstructie: constructie van een bouwwerk of onderdeel van die constructie, welke constructie of welk onderdeel is bestemd om belasting te dragen;

 2. gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580;

 3. gemeenschappelijke ruimte: tot een gebouw behorende ruimte waarop twee of meer woningen of logiesverblijven zijn aangewezen;

 4. klimlijn: denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden van een trap met elkaar verbindt;

 5. NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;

 6. netto-inhoud: netto-inhoud als bedoeld in NEN 2580;

 7. richtlijn bouwprodukten: richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde produkten (89/106/EEG, PbEG L 40);

 8. inwendige scheidingsconstructie: constructie die de scheiding vormt tussen twee voor mensen toegankelijke besloten ruimten van een gebouw, waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit besluit gegeven voorschrift;

 9. uitwendige scheidingsconstructie: constructie die de scheiding vormt tussen een voor mensen toegankelijke besloten ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit besluit gegeven voorschrift;

 10. technische ruimte: besloten ruimte, bestemd voor de plaatsing van de voor het functioneren van een gebouw noodzakelijke apparatuur;

 11. toegankelijkheidssector: gedeelte van een gebouw, bestaande uit een of meer met elkaar in verbinding staande ruimten die mede zijn bestemd voor gebruik door bezoekers;

 12. bijzondere toegankelijkheidssector: gedeelte van een toegankelijkheidssector dat mede is bestemd voor gebruik door rolstoelgebruikers;

 13. veiligheidstrappehuis: verkeersruimte waarin een trap is gelegen waarover een vluchtweg voert, welke ruimte in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet besloten ruimte;

 14. verblijfsgebied: besloten ruimte, bestaande uit een of meer met elkaar in verbinding staande, op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en andere afzonderlijke ruimten, anders dan een toilet- of badruimte, technische ruimte of gemeenschappelijke verkeersruimte;

 15. verblijfsruimte: besloten ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen;

 16. verkeersruimte: ruimte van een bouwwerk, bestemd voor het bereiken van een andere, van het bouwwerk deel uitmakende ruimte;

 17. vluchtmogelijkheid: van rook gevrijwaarde route, uitsluitend voerend over een of meer vloeren, trappen of hellingbanen, langs welke route het aansluitende terrein kan worden bereikt zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend;

 18. vluchtweg: van brand gevrijwaarde vluchtmogelijkheid die uitsluitend door een of meer verkeersruimten voert;

 19. vrije doorgang: vrije doorgang als bedoeld in NEN 2580;

 20. vrije hoogte: vrije hoogte als bedoeld in NEN 2580;

 21. vrije vloeroppervlakte: vloeroppervlakte waarboven zich een vrije hoogte bevindt van ten minste 2,1 m.

2.

Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt voorts verstaan onder:

 1. bijeenkomstgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van mondelinge communicatie of cultuur;

 2. cel: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor gedwongen tijdelijk verblijf van mensen die hun hoofdverblijf elders hebben;

 3. cellengebouw: gebouw of een gedeelte van een gebouw, in welk gebouw of welk gedeelte twee of meer cellen zijn gelegen die zijn te bereiken door een of meer verkeersruimten;

 4. complex: verzameling van niet in een logiesgebouw gelegen logiesverblijven die in het kader van een bedrijf of in enigerlei vorm van samenwerking door de rechthebbenden wordt beheerd;

 5. gezondheidszorggebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van medische verpleging, verzorging of behandeling dan wel van medisch onderzoek;

 6. horecagebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor het bedrijfsmatig verstrekken van consumpties en het gebruik daarvan ter plaatse;

 7. industriegebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen, het bedrijfsmatig telen of opslaan van gewassen of het bedrijfsmatig houden van dieren;

 8. kantoorgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van administratie;

 9. logiesgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, in welk gebouw of welk gedeelte twee of meer logiesverblijven zijn gelegen die zijn te bereiken door een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten;

 10. logiesverblijf: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen die hun hoofdverblijf elders hebben;

 11. onderwijsgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van onderwijs;

 12. sportgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van sport;

 13. stationsgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor aankomst en vertrek van openbare voorzieningen van weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer;

 14. winkelgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten, en

 15. woongebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, in welk gebouw of welk gedeelte twee of meer woningen zijn gelegen die zijn te bereiken door een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten.

Hoofdstuk II. Technische voorschriften omtrent het bouwen van woningen en woongebouwen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Constructieve veiligheid

Artikel 2. Sterkte van de bouwconstructie

§ 2. Gebruiksveiligheid

Artikel 3. Vloerafscheiding
Artikel 4. Overbrugging van hoogteverschillen
Artikel 5. Trap
Artikel 6. Hellingbaan
Artikel 7. Elektriciteits- en noodstroomvoorziening
Artikel 8. Verlichting
Artikel 9. Gasvoorziening
Artikel 10. Aansluitingen voor gas
Artikel 11. Beweegbare constructie-onderdelen

§ 3. Brandveiligheid

Artikel 12. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Artikel 13. Beperking van de ontwikkeling van brand
Artikel 14. Beperking van uitbreiding van brand
Artikel 15. Vluchten uit een woning
Artikel 16. Vluchtmogelijkheden
Artikel 17. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 18. Bestrijding van brand
Artikel 19. Brandveiligheid van woongebouwen hoger dan 70 m

§ 4. Sociale veiligheid

Artikel 20. Toegang van een woongebouw

§ 5. Gelijkwaardige veiligheid

Artikel 21

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden

Artikel 22. Bescherming tegen geluid van buiten
Artikel 23. Bescherming tegen geluid van installaties
Artikel 24. Geluidwering tussen ruimten
Artikel 25. Beperking van galm
Artikel 26. Wering van vocht van buiten
Artikel 27. Wering van vocht van binnen

§ 2. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

Artikel 28. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 29. Afvoer van hemelwater
Artikel 30. Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte
Artikel 31. Luchtverversing van overige ruimten
Artikel 32. Verbrandingslucht en rook
Artikel 33. Beperking van de toepassing van schadelijke materialen
Artikel 34. Beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen of straling

§ 3. Wering van schadelijk of hinderlijk gedierte

Artikel 35. Bescherming tegen ratten en muizen

§ 4. Watervoorziening

Artikel 36. Drinkwatervoorziening
Artikel 37. Aansluitingen voor drinkwater
Artikel 38. Warmwatervoorziening

§ 5. Daglichttoetreding

Artikel 39. Daglicht en uitzicht

§ 6. Gelijkwaardige bescherming van de gezondheid

Artikel 40

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Toegankelijkheid

Artikel 41
Artikel 42. Bereikbaarheid
Artikel 43. Bijzondere toegankelijkheid

§ 2. Ruimten en opstelplaatsen

Artikel 44. Verblijfsgebied
Artikel 45. Verblijfsruimte
Artikel 46. Toiletruimte
Artikel 47. Badruimte
Artikel 48. Bergruimte
Artikel 49. Buitenruimte
Artikel 50. Meterruimte
Artikel 51. Liftschacht
Artikel 52. Liftmachineruimte
Artikel 53. Aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel
Artikel 54. Opstelplaats voor wasapparatuur
Artikel 55. Opstelplaats voor een stooktoestel
Artikel 56. Opstelplaats voor een warmwatertoestel

§ 3. Gemeenschappelijke ruimten en opstelplaatsen

Artikel 57. Gemeenschappelijk verblijfsgebied
Artikel 58. Gemeenschappelijke toiletruimte
Artikel 59. Gemeenschappelijke badruimte
Artikel 60. Gemeenschappelijke buitenruimte
Artikel 61. Gemeenschappelijke meterruimte
Artikel 62. Gemeenschappelijk aanrecht en opstelplaats voor een gemeenschappelijk kooktoestel
Artikel 63. Opstelplaats voor gemeenschappelijke wasapparatuur
Artikel 64. Opstelplaats voor een gemeenschappelijk stooktoestel
Artikel 65. Opstelplaats voor een gemeenschappelijk warmwatertoestel

§ 4. Telecommunicatievoorzieningen

Artikel 66. Telefoon-, radio- en televisieaansluiting

§ 5. Verplaatsing en vervorming

Artikel 67. Verplaatsing
Artikel 68. Vervorming

§ 6. Gelijkwaardige bruikbaarheid

Artikel 69

Afdeling 4. Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid

§ 1. Beperking van warmteverlies

Artikel 70. Thermische isolatie
Artikel 71. Beperking van luchtdoorlatendheid
Artikel 71a. Energieprestatie

§ 2. Gelijkwaardige energiezuinigheid

Artikel 72

Hoofdstuk III. Technische voorschriften omtrent de staat van bestaande woningen en woongebouwen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Constructieve veiligheid

Artikel 73. Sterkte van de bouwconstructie

§ 2. Gebruiksveiligheid

Artikel 74. Vloerafscheiding
Artikel 75. Overbrugging van hoogteverschillen
Artikel 76. Trap
Artikel 77. Hellingbaan
Artikel 78. Elektriciteits- en noodstroomvoorziening
Artikel 79. Verlichting
Artikel 80. Gasvoorziening
Artikel 81. Beweegbare constructie-onderdelen

§ 3. Brandveiligheid

Artikel 82. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Artikel 83. Beperking van uitbreiding van brand
Artikel 84. Vluchten bij brand
Artikel 85. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 86. Bestrijding van brand

§ 4. Sociale veiligheid

Artikel 87. Toegang van een woongebouw

§ 5. Gelijkwaardige veiligheid

Artikel 88

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden

Artikel 89. Wering van vocht van buiten
Artikel 90. Wering van vocht van binnen

§ 2. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

Artikel 91. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 92. Luchtverversing van een verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte
Artikel 93. Luchtverversing van overige ruimten
Artikel 94. Verbrandingslucht en rook

§ 3. Wering van schadelijk of hinderlijk gedierte

Artikel 95. Bescherming tegen ratten en muizen

§ 4. Watervoorziening

Artikel 96. Drinkwatervoorziening
Artikel 97. Warmwatervoorziening

§ 5. Daglichttoetreding

Artikel 98. Daglicht en uitzicht

§ 6. Gelijkwaardige bescherming van de gezondheid

Artikel 99

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Ruimten en opstelplaatsen

Artikel 100. Verblijfsruimte
Artikel 101. Toiletruimte
Artikel 102. Badruimte
Artikel 103. Aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel
Artikel 104. Opstelplaats voor een stooktoestel

§ 2. Gemeenschappelijke ruimten en opstelplaatsen

Artikel 105. Gemeenschappelijke verblijfsruimte
Artikel 106. Gemeenschappelijke toiletruimte
Artikel 107. Gemeenschappelijke badruimte
Artikel 108. Gemeenschappelijk aanrecht en opstelplaats voor een gemeenschappelijk kooktoestel
Artikel 109. Opstelplaats voor een gemeenschappelijk stooktoestel

§ 3. Gelijkwaardige bruikbaarheid

Artikel 110

Hoofdstuk IV. Technische voorschriften omtrent het bouwen van woonwagens en standplaatsen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Constructieve veiligheid

Artikel 111. Sterkte van de bouwconstructie

§ 2. Gebruiksveiligheid

Artikel 112. Elektriciteitsvoorziening
Artikel 113. Gasvoorziening
Artikel 114. Aansluitingen voor gas
Artikel 115. Beweegbare constructie-onderdelen

§ 3. Brandveiligheid

Artikel 116. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Artikel 117. Beperking van de ontwikkeling van brand en van het ontstaan van rook
Artikel 118. Beperking van uitbreiding van brand

§ 4. Gelijkwaardige veiligheid

Artikel 119

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden

Artikel 120. Bescherming tegen geluid van buiten
Artikel 121. Wering van vocht van buiten
Artikel 122. Wering van vocht van binnen

§ 2. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

Artikel 123. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 124. Afvoer van hemelwater
Artikel 125. Luchtverversing
Artikel 126. Verbrandingslucht en rook
Artikel 127. Beperking van de toepassing van schadelijke materialen
Artikel 128. Beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen of straling

§ 3. Wering van schadelijk of hinderlijk gedierte

Artikel 129. Bescherming tegen ratten en muizen

§ 4. Watervoorziening

Artikel 130. Drinkwatervoorziening
Artikel 131. Aansluitingen voor drinkwater
Artikel 132. Warmwatervoorziening

§ 5. Daglichttoetreding

Artikel 133. Daglicht en uitzicht

§ 6. Gelijkwaardige bescherming van de gezondheid

Artikel 134

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Oppervlakte van de standplaats

Artikel 135. Oppervlakte

§ 2. Toegankelijkheid

Artikel 136. Vrije doorgang

§ 3. Ruimten en opstelplaatsen

Artikel 137. Verblijfsruimte
Artikel 138. Toiletruimte
Artikel 139. Badruimte
Artikel 140. Bergruimte
Artikel 141. Meterruimte
Artikel 142. Aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel
Artikel 143. Opstelplaats voor wasapparatuur
Artikel 144. Opstelplaats voor een stooktoestel
Artikel 145. Opstelplaats voor een warmwatertoestel

§ 4. Telecommunicatievoorzieningen

Artikel 146. Telefoon, radio- en televisieaansluiting

§ 5. Verplaatsing en vervorming

Artikel 147. Verplaatsing
Artikel 148. Vervorming

§ 6. Gelijkwaardige bruikbaarheid

Artikel 149

Afdeling 4. Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid

§ 1. Beperking van warmteverlies

Artikel 150. Thermische isolatie
Artikel 151. Beperking van luchtdoorlatendheid

§ 2. Gelijkwaardige energiezuinigheid

Artikel 152

Hoofdstuk V. Technische voorschriften omtrent de staat van bestaande woonwagens en standplaatsen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Constructieve veiligheid

Artikel 153. Sterkte van de bouwconstructie

§ 2. Gebruiksveiligheid

Artikel 154. Elektriciteitsvoorziening
Artikel 155. Gasvoorziening

§ 3. Brandveiligheid

Artikel 156. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Artikel 157. Beperking van de ontwikkeling van brand en van het ontstaan van rook

§ 4. Gelijkwaardige veiligheid

Artikel 158

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden

Artikel 159. Wering van vocht van buiten
Artikel 160. Wering van vocht van binnen

§ 2. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

Artikel 161. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 162. Luchtverversing
Artikel 163. Verbrandingslucht en rook

§ 3. Wering van schadelijk of hinderlijk gedierte

Artikel 164. Bescherming tegen ratten en muizen

§ 4. Watervoorziening

Artikel 165. Drinkwatervoorziening

§ 5. Daglichttoetreding

Artikel 166. Daglicht en uitzicht

§ 6. Gelijkwaardige bescherming van de gezondheid

Artikel 167

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Ruimten en opstelplaatsen

Artikel 168. Verblijfsruimte
Artikel 169. Toiletruimte
Artikel 170. Badruimte
Artikel 171. Aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel
Artikel 172. Opstelplaats voor een stooktoestel

§ 2. Gelijkwaardige bruikbaarheid

Artikel 173

Hoofdstuk VI. Algemene technische voorschriften omtrent het bouwen van niet tot bewoning bestemde gebouwen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Constructieve veiligheid

Artikel 174. Sterkte van de bouwconstructie

§ 2. Gebruiksveiligheid

Artikel 175. Vloerafscheiding
Artikel 176. Overbrugging van hoogteverschillen
Artikel 177. Trap
Artikel 178. Hellingbaan
Artikel 179. Elektriciteits- en noodstroomvoorziening
Artikel 180. Verlichting
Artikel 181. Gasvoorziening
Artikel 182. Aansluitingen voor gas
Artikel 183. Beweegbare constructie-onderdelen

§ 3. Brandveiligheid

Artikel 184. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Artikel 185. Beperking van ontwikkeling van brand
Artikel 186. Beperking van uitbreiding van brand
Artikel 187. Beperking van ontstaan van rook
Artikel 188. Beperking van verspreiding van rook
Artikel 189. Vluchten bij brand
Artikel 190. Inrichting van vluchtmogelijkheden
Artikel 191. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 192. Bestrijding van brand

§ 4. Gelijkwaardige veiligheid

Artikel 193

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden

Artikel 194. Bescherming tegen geluid van buiten
Artikel 195. Bescherming tegen geluid van installaties
Artikel 196. Geluidwering tussen gebouwen
Artikel 197. Wering van vocht van buiten
Artikel 198. Wering van vocht van binnen

§ 2. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

Artikel 199. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 200. Afvoer van hemelwater
Artikel 201. Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte
Artikel 202. Luchtverversing van overige ruimten
Artikel 203. Verbrandingslucht en rook
Artikel 204. Beperking van toepassing van schadelijke materialen
Artikel 205. Wering van uit de bodem afkomstige schadelijke stoffen of straling

§ 3. Wering van schadelijk of hinderlijk gedierte

Artikel 206. Bescherming tegen ratten en muizen

§ 4. Watervoorziening

Artikel 207. Drinkwatervoorziening
Artikel 208. Aansluitingen voor drinkwater
Artikel 209. Warmwatervoorziening

§ 5. Daglichttoetreding

Artikel 210. Daglicht en uitzicht

§ 6. Gelijkwaardige bescherming van de gezondheid

Artikel 211

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Toegankelijkheid

Artikel 212. Toegankelijkheid van voor het publiek bestemde ruimten
Artikel 213. Vrije doorgang

§ 2. Ruimten en opstelplaatsen

Artikel 214. Verblijfsgebied
Artikel 215. Verblijfsruimte
Artikel 216. Toiletruimte
Artikel 217. Badruimte
Artikel 218. Stallingsruimten
Artikel 219. Meterruimte
Artikel 220. Liftschacht
Artikel 221. Liftmachineruimte
Artikel 222. Opstelplaats voor een stooktoestel
Artikel 223. Opstelplaats voor een warmwatertoestel

§ 3. Verplaatsing en vervorming

Artikel 224. Verplaatsing
Artikel 225. Vervorming

§ 4. Gelijkwaardige bruikbaarheid

Artikel 226

Afdeling 4. Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid

§ 1. Beperking van warmteverlies

Artikel 227. Thermische isolatie
Artikel 228. Beperking van luchtdoorlatendheid
Artikel 228a. Energieprestatie

§ 2. Gelijkwaardige energiezuinigheid

Artikel 229

Hoofdstuk VII. Nadere technische voorschriften omtrent het bouwen van niet tot bewoning bestemde gebouwen

Titel I. Kantoorgebouwen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Gebruiksveiligheid
Artikel 230. Verlichting
§ 2. Brandveiligheid
Artikel 231. Beperking van ontwikkeling van brand
Artikel 232. Beperking van uitbreiding van brand
Artikel 233. Beperking van ontstaan van rook
Artikel 234. Beperking van verspreiding van rook
Artikel 235. Vluchten bij brand
Artikel 236. Inrichting van vluchtmogelijkheden
Artikel 237. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 238. Bestrijding van brand
Artikel 239. Brandveiligheid van kantoorgebouwen hoger dan 70 m
Artikel 240. Samenhang met brandveiligheidsvoorschriften van hoofdstuk VI

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden
Artikel 241. Bescherming tegen geluid van buiten
§ 2. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen
Artikel 242. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 243. Afvoer van hemelwater
Artikel 244. Luchtverversing van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte
Artikel 245. Verbrandingslucht en rook
§ 3. Watervoorziening
Artikel 246. Drinkwatervoorziening

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Toegankelijkheid
Artikel 247. Toegankelijkheidssector
§ 2. Ruimten en opstelplaatsen
Artikel 248. Verblijfsgebied
Artikel 249. Verblijfsruimte
Artikel 250. Toiletruimte
Artikel 251. Opstelplaats voor een stooktoestel
Artikel 251a. Opstelplaats voor warmwatertoestel
Artikel 251b. Energieprestatie

Titel II. Logiesverblijven en logiesgebouwen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Constructieve veiligheid
Artikel 252. Sterkte van de bouwconstructie
§ 2. Gebruiksveiligheid
Artikel 253. Vloerafscheiding
Artikel 254. Trap
Artikel 255. Verlichting
§ 3. Brandveiligheid
Artikel 256. Beperking van ontwikkeling van brand
Artikel 257. Beperking van uitbreiding van brand
Artikel 258. Beperking van ontstaan van rook
Artikel 259. Beperking van verspreiding van rook
Artikel 260. Vluchten bij brand
Artikel 261. Inrichting van vluchtmogelijkheden
Artikel 262. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 263. Bestrijding van brand
Artikel 264. Brandveiligheid van logiesgebouwen hoger dan 70 m
Artikel 265. Samenhang met brandveiligheidsvoorschriften van hoofdstuk VI

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden
Artikel 266. Bescherming tegen geluid van installaties
Artikel 267. Geluidwering tussen ruimten
Artikel 268. Wering van vocht van binnen
§ 2. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen
Artikel 269. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 270. Afvoer van hemelwater
Artikel 271. Luchtverversing van een verblijfsgebied en verblijfsruimte
Artikel 272. Luchtverversing van gemeenschappelijke verkeersruimten
Artikel 273. Verbrandingslucht en rook
§ 3. Wering van schadelijk of hinderlijk gedierte
Artikel 274. Bescherming tegen ratten en muizen
§ 4. Watervoorziening
Artikel 275. Drinkwatervoorziening
Artikel 276. Warmwatervoorziening
§ 5. Daglichttoetreding
Artikel 277. Daglicht en uitzicht

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Toegankelijkheid
Artikel 278. Vrije doorgang
§ 2. Ruimten en opstelplaatsen
Artikel 279. Toegankelijkheidssector
Artikel 280. Verblijfsgebied
Artikel 281. Verblijfsruimte
Artikel 282. Toiletruimte
Artikel 283. Wasgelegenheid
§ 3. Gemeenschappelijke ruimten en opstelplaatsen
Artikel 284. Gemeenschappelijke toiletruimte
Artikel 285. Gemeenschappelijke wasgelegenheid en badruimte
Artikel 286. Stallingsruimte
Artikel 286a. Opstelplaats voor een stooktoestel
Artikel 287. Gemeenschappelijke stookruimte
Artikel 288. Opstelplaats voor een warmwatertoestel
Artikel 288a. Energieprestatie

Hoofdstuk VIII. Algemene technische voorschriften omtrent de staat van bestaande niet tot bewoning bestemde gebouwen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Constructieve veiligheid

Artikel 289. Sterkte van bouwconstructie

§ 2. Gebruiksveiligheid

Artikel 290. Vloerafscheiding
Artikel 291. Overbrugging van hoogteverschillen
Artikel 292. Trap
Artikel 293. Hellingbaan
Artikel 294. Elektriciteits- en noodstroomvoorziening
Artikel 295. Verlichting
Artikel 296. Gasvoorziening
Artikel 297. Beweegbare constructie-onderdelen

§ 3. Brandveiligheid

Artikel 298. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Artikel 299. Beperking van ontwikkeling van brand
Artikel 300. Beperking van uitbreiding van brand
Artikel 301. Beperking van ontstaan van rook
Artikel 302. Beperking van verspreiding van rook
Artikel 303. Vluchten bij brand
Artikel 304. Inrichting van vluchtmogelijkheden
Artikel 305. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 306. Bestrijding van brand

§ 4. Gelijkwaardige veiligheid

Artikel 307

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden

Artikel 308. Wering van vocht van buiten
Artikel 309. Wering van vocht van binnen

§ 2. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

Artikel 310. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 311. Luchtverversing van een verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte
Artikel 312. Luchtverversing van overige ruimten
Artikel 313. Verbrandingslucht en rook

§ 3. Wering van schadelijk of hinderlijk gedierte

Artikel 314. Bescherming tegen ratten en muizen

§ 4. Watervoorziening

Artikel 315. Drinkwatervoorziening
Artikel 316. Warmwatervoorziening

§ 5. Daglichttoetreding

Artikel 317. Daglicht en uitzicht

§ 6. Gelijkwaardige bescherming van de gezondheid

Artikel 318

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Ruimten en opstelplaatsen

Artikel 319. Verblijfsruimte
Artikel 320. Toiletruimte
Artikel 321. Badruimte
Artikel 322. Opstelplaats voor een stooktoestel

§ 2. Gelijkwaardige bruikbaarheid

Artikel 323

Hoofdstuk IX. Nadere technische voorschriften omtrent de staat van bestaande niet tot bewoning bestemde gebouwen

Titel I. Kantoorgebouwen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Brandveiligheid
Artikel 324. Beperking van ontwikkeling van brand
Artikel 325. Beperking van uitbreiding van brand
Artikel 326. Beperking van het ontstaan van rook
Artikel 327. Beperking van verspreiding van rook
Artikel 328. Vluchten bij brand
Artikel 329. Inrichting van vluchtmogelijkheden
Artikel 330. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 331. Bestrijding van brand
Artikel 332. Brandveiligheid van kantoorgebouwen hoger dan 70 m
Artikel 333. Samenhang met brandveiligheidsvoorschriften van hoofdstuk VIII

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen
Artikel 334. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 335. Luchtverversing van een verblijfsruimte
§ 2. Watervoorziening
Artikel 336. Drinkwatervoorziening

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Ruimten en opstelplaatsen
Artikel 337. Verblijfsruimte
Artikel 338. Toiletruimte
Artikel 339. Opstelplaats voor een stooktoestel

Titel II. Logiesverblijven en logiesgebouwen

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Brandveiligheid
Artikel 340. Beperking van ontwikkeling van brand
Artikel 341. Beperking van uitbreiding van brand
Artikel 342. Beperking van het ontstaan van rook
Artikel 343. Beperking van verspreiding van rook
Artikel 344. Vluchten bij brand
Artikel 345. Inrichting van vluchtmogelijkheden
Artikel 346. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 347. Bestrijding van brand
Artikel 348. Brandveiligheid van logiesgebouwen hoger dan 70 m
Artikel 349. Samenhang met brandveiligheidsvoorschriften van hoofdstuk VIII

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen
Artikel 350. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 351. Luchtverversing van een verblijfsruimte
§ 2. Watervoorziening
Artikel 352. Drinkwatervoorziening
§ 3. Daglichttoetreding
Artikel 353. Daglicht en uitzicht

Afdeling 3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

§ 1. Ruimten en opstelplaatsen
Artikel 354. Toiletruimte
Artikel 355. Wasgelegenheid
§ 2. Gemeenschappelijke ruimten en opstelplaatsen
Artikel 356. Gemeenschappelijke toiletruimte
Artikel 357. Gemeenschappelijke wasgelegenheid en badruimte
Artikel 358. Opstelplaats voor een gemeenschappelijk stooktoestel

Hoofdstuk X. Algemene technische voorschriften omtrent het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Constructieve veiligheid

Artikel 359. Sterkte van de bouwconstructie

§ 2. Gebruiksveiligheid

Artikel 360. Vloerafscheiding
Artikel 361. Overbrugging van hoogteverschillen
Artikel 362. Trap
Artikel 363. Hellingbaan
Artikel 364. Elektriciteits- en noodstroomvoorziening
Artikel 365. Verlichting
Artikel 366. Gasvoorziening
Artikel 367. Beweegbare constructie-onderdelen

§ 3. Brandveiligheid

Artikel 368. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Artikel 369. Beperking van ontwikkeling van brand
Artikel 370. Beperking van ontstaan van rook
Artikel 371. Vluchten bij brand
Artikel 372. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 373. Bestrijding van brand

§ 4. Gelijkwaardige veiligheid

Artikel 374

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

Artikel 377. Beperking van de toepassing van schadelijke materialen

§ 2. Watervoorziening

Artikel 378. Drinkwatervoorziening
Artikel 379. Warmwatervoorziening

§ 3. Gelijkwaardige bescherming van de gezondheid

Artikel 380

Hoofdstuk XI. Algemene technische voorschriften omtrent de staat van bestaande bouwwerken, geen gebouw zijnde

Afdeling 1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

§ 1. Constructieve veiligheid

Artikel 381. Sterkte van de bouwconstructie

§ 2. Gebruiksveiligheid

Artikel 382. Vloerafscheiding
Artikel 383. Overbrugging van hoogteverschillen
Artikel 384. Trap
Artikel 385. Hellingbaan
Artikel 386. Elektriciteits- en noodstroomvoorziening
Artikel 387. Verlichting
Artikel 388. Gasvoorziening
Artikel 389. Beweegbare constructie-onderdelen

§ 3. Brandveiligheid

Artikel 390. Beperking van ontwikkeling van brand
Artikel 391. Beperking van ontstaan van rook
Artikel 392. Vluchten bij brand
Artikel 393. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
Artikel 394. Bestrijding van brand

§ 4. Gelijkwaardige veiligheid

Artikel 395

Afdeling 2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

§ 1. Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen

Artikel 396. Afvoer van afvalwater en faecaliën
Artikel 397. Luchtverversing

§ 2. Watervoorziening

Artikel 398. Drinkwatervoorziening
Artikel 399. Warmwatervoorziening

§ 3. Gelijkwaardige bescherming van de gezondheid

Artikel 400

Hoofdstuk XII. Implementatie van de richtlijn bouwprodukten

Artikel 401

Artikel 402

Artikel 403

Artikel 404

Artikel 405

Hoofdstuk XIII. Vrijstellingen

Artikel 406. Woningen en woongebouwen

Artikel 407. Woonwagens en standplaatsen

Artikel 408. Niet tot bewoning bestemde gebouwen

Artikel 409. Kantoorgebouwen

Artikel 410. Logiesverblijven en logiesgebouwen

Artikel 411. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Artikel 412. Monumenten

Hoofdstuk XIV. Slotbepalingen

Artikel 413. Gebouwen met verschillende bestemmingen

Artikel 414. Woonketen

Artikel 414a. Niet-permanente niet tot bewoning bestemde gebouwen

Artikel 414b. Niet-permanent kantoorgebouw

Artikel 414c. Niet-permanent logiesverblijf of logiesgebouw

Artikel 414d. Niet-permanente bouwwerken, geen gebouw zijnde

Artikel 415. Kwaliteitsverklaringen

Artikel 416. Toepassing normen en aansluitvoorwaarden

Artikel 417. Wijziging van het Besluit Woninggebonden subsidies

Artikel 418. Intrekking bestaande besluiten

Artikel 419. Inwerkingtreding

Artikel 420. Citeertitel

Bijlage behorende bij het bouwbesluit