Home

Warenwetbesluit Zoetstoffen

Geldig van 29 januari 1997 tot 1 juli 1997
Geldig van 29 januari 1997 tot 1 juli 1997

Warenwetbesluit Zoetstoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-01-1997 tot 01-07-1997]
[Regeling ingetrokken per 20-01-2010]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 6 februari 1989, DGVgz/VVP/L, nr.684128, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J.Evenhuis, en Onze Minister van Landbouw en Visserij;

Overwegende, dat de keuze in stoffen welke eet- en drinkwaren een zoete smaak kunnen geven, dan wel suiker kunnen vervangen, aanzienlijk is toegenomen en ook nog verder zal toenemen;

Overwegende, dat is gebleken dat de eindverbruiker naast de traditioneel gezoete eet- en drinkwaren een keuze wil kunnen maken uit eet- en drinkwaren welke met zoetstoffen zijn gezoet;

Overwegende, dat het belang van de volksgezondheid en de goede voorlichting omtrent waren vereist dat er regels worden gesteld omtrent het gebruik van zoetstoffen en de aanduiding van met zoetstoffen gezoete eet- en drinkwaren;

Gelet op de artikelen 1, vierde lid, 4, eerste lid, onderdeel a, 6, onderdeel a, 8, onderdelen a, b en c, 12 en 14 van de Warenwet (Stb. 1988, 360) en op artikel II, eerste lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358), jo. de artikelen 14 en 16 van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

De Adviescommissie Warenwet gehoord (adviezen van 9 oktober 1986, nr. 13 622/115, en van 14 juni 1989, nr. 14 088/(15)15);

De Raad van State gehoord (advies van 20 juni 1989, No.W13.89 0079);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 13 november 1989, VVP/L-685467, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. zoetstoffen: levensmiddelenadditieven die bestemd en geschikt zijn om aan levensmiddelen een zoete smaak te geven of om gebruikt te worden als tafelzoetstoffen;

  2. zonder toegevoegde suikers: waaraan geen mono- of disacchariden of een wegens zijn zoetkracht gebruikte eet- of drinkwaar is toegevoegd;

  3. met verlaagde energiewaarde: met een energie-hoeveelheid waarvan de energievermindering in vergelijking met de oorspronkelijke eet- of drinkwaar ten minste 30% bedraagt;

  4. suikers: een of meer der waren, bedoeld in het Suiker- en stroopbesluit (Warenwet) 1977.

2.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel a, worden onder zoetstoffen niet verstaan eet- of drinkwaren die vanwege de zoete smaak zouden kunnen worden gebezigd als zodanig, of als ingrediënt van andere eet- of drinkwaren, ten einde aan die waren (mede) een zoete smaak te geven.

Artikel 2

1.

Het is verboden zoetstoffen welke niet voldoen aan de in of krachtens dit besluit gestelde eisen, te verhandelen of in eet- of drinkwaren te verwerken.

2.

Het is verboden zoetstoffen te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften in of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van hun aanduiding of vermeldingen.

3.

Het is verboden met gebruikmaking van in dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan zoetstoffen waaraan die aanduiding is voorbehouden.

4.

Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen die voor wat betreft de verwerking van zoetstoffen in die eet- of drinkwaren, niet voldoen aan de eisen in of krachtens dit besluit gesteld.

5.

Het is verboden met zoetstoffen bereide eet- of drink-waren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften in of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van hun aanduiding of vermeldingen.

§ 2. Toelating en gebruik

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Levensmiddelenadditieven

Artikel 5 [Vervallen per 29-01-1997]

§ 4. Aanduidingen en vermeldingen

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 29-11-1995]

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Bijlage