Home

Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen

Geldig van 23 november 2007 tot 8 april 2010
Geldig van 23 november 2007 tot 8 april 2010

Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-11-2007 tot 08-04-2010]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Verkeer en Waterstaat van 23 augustus 1968, no. 668/639 W.J.A., de Centrale Raad voor de Kernenergie gehoord;

Gelet op de artikelen 16, 19, eerste lid, 21, 26, 29, 30, tweede lid, 31, 32 en 35 van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82);

De Raad van State gehoord (advies van 25 september 1968, no. 88);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Verkeer en Waterstaat van 3 september 1969, no. 669/585 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • collo: verpakking met radioactieve inhoud, gereed voor verzending;

 • handeling: vervoeren, binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen, of voorhanden hebben bij opslag in verband met vervoer van een:

  1. 1º.

   splijtstof,

  2. 2º.

   erts,

  3. 3º.

   kunstmatige bron of

  4. 4º.

   natuurlijke bron, voorzover deze is of wordt bewerkt met het oog op zijn radioactieve eigenschappen,

  uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische noodsituatie;

 • lid van de bevolking: een persoon uit de bevolking binnen of buiten een locatie, niet zijnde een werknemer gedurende zijn werktijd of een persoon die een radiologische verrichting ondergaat;

 • locatie: inrichting, als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet, of als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer of plaats, waar een handeling of een werkzaamheid wordt verricht;

 • ondernemer: degene onder wiens verantwoordelijkheid een handeling of werkzaamheid wordt verricht;

 • richtlijn 94/55/EG: richtlijn nr. 94/55/EG van de Raad van de Europese Unie van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG L 319);

 • richtlijn 96/49/EG: richtlijn nr. 96/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996, betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (PbEG L 235);

 • VBG: Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen;

 • VLG: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

 • VSG: Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen;

 • werkzaamheid: vervoeren, binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen, of voorhanden hebben bij opslag in verband met vervoer van een natuurlijke bron, voorzover deze niet is of wordt bewerkt met het oog op zijn radioactieve eigenschappen, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische noodsituatie;

 • wet: Kernenergiewet.

2.

Een wijziging van richtlijn 94/55/EG of richtlijn 96/49/EG gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

3.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder «activiteit», «besmetting», «blootstelling», «effectieve dosis», «equivalente dosis», «gezondheidsschade», «radiologische verrichting» en «schade» verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming.

4.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder «bron», «kunstmatige bron», «open bron» en «natuurlijke bron» verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming, voorzover dat betrekking heeft op radioactieve stoffen.

5.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder «gehalte», «natuurlijk uranium», «verrijkingsgraad» en «verrijkt uranium» verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen.

Artikel 1a

Dit besluit is niet van toepassing op:

 1. radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen die een integraal onderdeel vormen van het vervoermiddel;

 2. radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen die binnen een inrichting of een locatie of tussen twee locaties binnen een inrichting van de ondernemer worden vervoerd, indien het vervoer onderworpen is aan regelgeving die op de inrichting van toepassing is en het vervoer niet via de openbare weg plaatsvindt;

 3. radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen, die in het menselijk lichaam of in levende dieren aanwezig zijn;

 4. radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen in bij ministeriële regeling aangewezen producten bestemd voor gebruik op of in de directe omgeving van personen;

 5. natuurlijke bronnen waarmee werkzaamheden worden verricht, indien de activiteitsconcentratie daarvan lager is dan of gelijk is aan tien keer de waarden, vermeld in tabel 2.2.7.7.2.1 van bijlage 1 bij de VSG.

Artikel 1b

Artikel 1c

Hoofdstuk II. Het vervoeren en het voorhanden hebben bij opslag in verband met het vervoer

Afdeling 1. Algemene bepalingen

§ 1. Splijtstoffen en ertsen

Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 4b

§ 2. Radioactieve stoffen

Artikel 4c
Artikel 4d
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a

Afdeling 2. Vervoer over de spoorweg

§ 1. Splijtstoffen en ertsen

Artikel 7
Artikel 8

§ 2. Radioactieve stoffen

Artikel 9
Artikel 10

Afdeling 3. Vervoer over land, anders dan over de spoorweg

§ 1. Splijtstoffen en ertsen

Artikel 11

§ 2. Radioactieve stoffen

Artikel 12

Afdeling 4. Vervoer te water

§ 1. Splijtstoffen en ertsen

Artikel 13
Artikel 14

§ 2. Radioactieve stoffen

Artikel 15
Artikel 16

Afdeling 5. Vervoer in een luchtvaartuig

§ 1. Splijtstoffen en ertsen

Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19

§ 2. Radioactieve stoffen

Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22

Hoofdstuk III. Het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen en doen brengen

§ 1. Splijtstoffen en ertsen

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

§ 2. Radioactieve stoffen

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29 [Vervallen per 28-07-2004]

Artikel 30 [Vervallen per 28-07-2004]

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

Hoofdstuk IV. Inrichtingen, waarin splijtstoffen worden opgeslagen in verband met het vervoer

Artikel 33

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 34