Home

Spoorwegwet

Geldig van 1 januari 1994 tot 1 mei 1997
Geldig van 1 januari 1994 tot 1 mei 1997

Spoorwegwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-1994 tot 01-05-1997]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2005]

Aanhef

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wijziging en aanvulling, welke de wet van 21 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 98), omtrent de spoorwegdiensten en het gebruik der spoorwegen behoeft, het raadzaam maken haar door eene nieuwe wet te doen vervangen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen

Artikel 1

Onder voorbehoud van afdeling 5 van titel 2 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek zijn de ondernemers eener Spoorwegdienst verantwoordelijk voor de schade, door personen of goederen bij de uitoefening der dienst geleden, ten ware de schade buiten hunne schuld of die hunner beambten of bedienden zij ontstaan.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-1991]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk II. Van het toezigt op de spoorwegen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 27b

Artikel 27c

Artikel 27d

Hoofdstuk III. Van de tarieven en het vervoer over de spoorwegen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

Hoofdstuk IV. Van de zorg voor en het verkeer over de spoorwegen

§ 1. Van de zorg voor de spoorwegen

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

§ 2. Van het verkeer over de spoorwegen

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Hoofdstuk V. Van het beschikken over de spoorwegen in het belang van 's Rijks dienst

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-1989]

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Hoofdstuk VI. Strafbepalingen

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 01-09-1886]

Artikel 56

Artikel 57 [Vervallen per 01-09-1886]

Artikel 58

Artikel 59 [Vervallen per 01-09-1886]

Artikel 60 [Vervallen per 01-09-1886]

Artikel 61 [Vervallen per 01-09-1886]

Artikel 62 [Vervallen per 01-09-1886]

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65 [Vervallen per 01-09-1886]

Overgangsbepalingen

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Slotbepalingen

Artikel 69

Artikel 69a

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74