3 augustus 2022

Internetconsultatie Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten

Gepubliceerd op 03-08-2022
Op internetconsultatie.nl is een concept-besluit ter consultatie voorgelegd. In dit ‘Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie instrumenten’ is geregeld dat, bij wijze van experiment, tijdelijk afgeweken mag worden van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de inzet van re-integratie instrumenten, om te onderzoeken of op deze wijze de arbeidsparticipatie van personen die zijn aangemerkt als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, kan worden bevorderd.

Recht op loondoorbetaling bij ziekte

Gepubliceerd op 03-08-2022
CRvB 30 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1217, USZ 2022/182 m.nt. M.J.A.C. Driessen, Appellante was steeds in het zomerseizoen werkzaam voor een museum. In het winterseizoen verrichtte zij geen werkzaamheden en ontving zij geen loon. Op 7 juni 2015 heeft appellante zich ziek gemeld. Een ZW-uitkering wordt geweigerd omdat het museum een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte heeft. De Raad stelt vast dat tussen appellante en het museum per 29 oktober 2007 sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij de verplichting om een arbeidsprestatie te leveren gedurende het winterseizoen wordt opgeschort. Deze arbeidsovereenkomst is niet rechtsgeldig beëindigd. Daarom was art. 7:629 BW vanaf de eerste dag van het winterseizoen van toepassing en dit artikel heeft een dwingendrechtelijk karakter. Op grond van het bepaalde in art. 29 lid 1 onder a ZW heeft het UWV dan ook terecht ziekengeld geweigerd. Dat in de arbeidsovereenkomst tussen appellante en het museum de loondoorbetalingsplicht in het winterseizoen is uitgesloten leidt niet tot een ander oordeel, aangezien dat beding geen betrekking kan hebben op art. 7:629 BW. In lid 9 van art. 7:629 BW is immers bepaald dat niet ten nadele van de werknemer van dit artikel kan worden afgeweken, behoudens de mogelijkheid twee wachtdagen overeen te komen.

USZ 2022, aflevering 10

Gepubliceerd op 03-08-2022
De uitspraken die recent zijn gepubliceerd in USZ 2022, aflevering 10, zijn opgenomen in NDSZ. Je kunt deze uitspraken ook terugvinden op het tabblad jurisprudentie bij de diverse wetsartikelen.

Wetsvoorstel vereenvoudigde verkrijging dubbele kinderbijslag

Gepubliceerd op 03-08-2022
Ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening verlenen extra zorg aan hun kind. Dit brengt eveneens meer kosten met zich mee. Om ouders tegemoet te komen in deze kosten, kunnen zij recht hebben op het dubbele bedrag van de kinderbijslag.

20 juli 2022

USZ 2022, aflevering 9

Gepubliceerd op 20-07-2022
De uitspraken die recent zijn gepubliceerd in USZ 2022, aflevering 9, zijn opgenomen in NDSZ. Je kunt deze uitspraken ook terugvinden op het tabblad jurisprudentie bij de diverse wetsartikelen.

Herijking handhavingsstelsel sociale zekerheid

Gepubliceerd op 20-07-2022
De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de herijking van het handhavingsinstrumentarium in de sociale zekerheid.

Nieuwsbrief Jurisprudentie CRvB eerste helft juli 2022

Gepubliceerd op 20-07-2022
Onlangs verscheen Nieuwsbrief Jurisprudentie CRvB 2022, nummer 13 van de Centrale Raad van Beroep. Dit nummer bevat een selectie van uitspraken die, op een uitzondering na, in de eerste helft van juli 2022 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl.
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2022 Sdu
Onderdeel van